Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Asiassa on kysymys vuosityöansiosta

Antopäivä: 9.1.2020

A:n (asentaja) toistaiseksi jatkuva työsuhde on alkanut 15.6.2017 ja tapaturma on sattunut 1.11.2017.  Edeltävältä kolmelta vuodelta A:lla ei ole ansiotuloja. A:n ammattikorkeakoulun automekaanikon opinnot ovat keskeytyneet, kun hän on päässyt nykyiselle työnantajalle. 

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

A:n työtapaturma- ja ammattitautilain 71 §:n 1 momentin mukaan lasketut vahinkopäivän ansiot, eli vahinkotapahtumaa 1.11.2017 edeltävän vuoden ansiot työsuhteesta, jossa vahinkotapahtuma on sattunut, vuositasolle nostettuna ovat 42.178,03 euroa. A:n työtapaturma- ja ammattitautilain 71 §:n 1 momentin mukaan lasketut vahinkopäivän ansiot poikkeavat yli 20 % edeltävien vertailuajan kolmen kalenterivuoden (2016, 2015 ja 2014) ansioiden keskiarvosta. 

Ottaen huomioon A:n vahinkotapahtuman 1.11.2017 sattuessa tekemän työn keston, tapaturman sattumisen kuuden kuukauden koeajalla ja A:n aikaisemman työhistorian, muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinkotapahtuman aikaisten ansioiden poikkeaminen vähintään 20 prosenttia vahinkotapahtumaa edeltävän kolmen kalenterivuoden (vertailuaika) työansioiden keskiarvosta ei johdu pysyväksi arvioitavasta muutoksesta.

Tamla 9.1.2020 – 4218/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.  Äänestysratkaisu 5-4. 

Lue lisää:

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle on myönnetty 14.080 euron vuosityöansion perusteella 100 %:n päiväraha ajalta 21.9.2018-31.10.2018. 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A valittaa vuosityöansion määrästä, joka on liian alhainen. 

Vakuutuslaitoksen lausunto

Vakuutuslaitos katsoo, että valituskirjelmässä ei ole tuotu esiin sellaista olennaista uutta tietoa, joka aiheuttaisi muutosta sen kantaan. 

Lisäselvitykset ja -lausunto

Muutoksenhakulautakunta on tiedustellut A:n työnantajalta, onko A:lla ollut työsuhteessa koeaikaa. Lisäksi on kysytty mahdollisen koeajan päättymisestä ja siitä, miten työtä jatkossa on riittänyt.

A.n työnantajan selvityksen mukaan A:n työsuhde on alkanut 15.6.2017 ja hänellä on ollut kuuden kuukauden koeaika, joka on siis päättynyt 14.12.2017. Hän on ollut työssään ennen tapaturmaa koko ajan ja kyseisellä ajalla vain yksi viiden päivän sairauspoissaolo on ollut toisesta syystä. 

Työnantajan selvitys on annettu A:lle ja vakuutuslaitokselle tiedoksi. Vakuutuslaitos on ilmoittanut, ettei uusi lisäselvitys anna aihetta muuttaa aikaisempaa kantaa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 59 §, 71 §, 72 § ja 79 §. 

Johtopäätökset

Esitetyn selvityksen perusteella A.n työtapaturma- ja ammattitautilain 71 §:n 1 momentin mukaan lasketut vahinkopäivän ansiot, eli vahinkotapahtumaa 1.11.2017 edeltävän vuoden ansiot työsuhteesta, jossa vahinkotapahtuma on sattunut, vuositasolle nostettuna ovat 42.178,03 euroa. A:n työtapaturma- ja ammattitautilain 71 §:n 1 momentin mukaan lasketut vahinkopäivän ansiot poikkeavat yli 20 % edeltävien vertailuajan kolmen kalenterivuoden (2016, 2015 ja 2014) ansioiden keskiarvosta. 

Hallituksen esityksen 277/2014 vuosityöansiota koskevien pykälien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan vuosityöansio määritetään vahinkohetken ansioiden perusteella, jos vahingoittuneen ansiotaso on vahinkotapahtumaa edeltävän vuoden aikana muuttunut sillä tavoin pysyväksi arvioitavalla tavalla, ettei olisi enää kohtuullista laskea vuosityöansiota lainkaan edeltävien vuosien ansiotason perusteella. Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen saaminen, jossa koeaika on ohi, on yleensä merkki pysyvästä muutoksesta, vaikkakin olosuhteet voivat joskus antaa aiheen toisenlaiseen arvioon. Työn ja ansiotason todennäköisen jatkumisen arvioimista varten tarvitaan esimerkiksi työnantajan selvitys siitä, millainen työsuhde on ja miten työtä olisi jatkossa riittänyt. Myös edeltävien vuosien työhistoria saattaa joissakin tapauksissa antaa viitteitä siitä, onko kyseessä tilanteen muutos vai aikaisempia vuosia vastaava vaihtelu työnteossa ja ansioissa.

A on suorittanut vuonna 2016 ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen ja hän on aloittanut loppuvuodesta 2016 ammattikorkeakoulussa automekaanikon opinnot. Hän ei ole valmistunut, koska on päässyt töihin 15.6.2017, josta lähtien hän on ollut toistaiseksi jatkuvassa työsuhteessa. Vuosina 2014-2016 hänellä ei ollut muita ansiotuloja, kuin Kelasta ja TE-toimistolta saatu tuki. 

Ottaen huomioon A:n vahinkotapahtuman 1.11.2017 sattuessa tekemän työn keston, tapaturman sattumisen kuuden kuukauden koeajalla ja A:n aikaisemman työhistorian, muutoksenhakulautakunta katsoo, että vahinkotapahtuman aikaisten ansioiden poikkeaminen vähintään 20 prosenttia vahinkotapahtumaa edeltävän kolmen kalenterivuoden (vertailuaika) työansioiden keskiarvosta ei johdu pysyväksi arvioitavasta muutoksesta. Muutoksenhakulautakunta näin ollen katsoo, että A:n vuosityöansiona on pidettävä vahinkopäivän ja vertailuajan työansioiden keskiarvoa. Koska näin määritetty vuosityöansio (42.178,03 : 4 = 10.545 euroa) on pienempi kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 79 §:n mukainen vähimmäisvuosityöansio, vuosityöansio on valituksenalaisessa päätöksessä oikein määritetty vähimmäisvuosityöansioksi vuoden 2017 tasossa eli 14.080 euroksi.

Äänestysratkaisu 5 – 4. Eriävien mielipiteiden mukaan kyse on työtapaturma- ja ammattitautilain 72 §:n mukaisesta pysyvästä muutoksesta ja vuosityö on 42.178,01 euroa. Vaikkakin vahinko 1.11.2017 on sattunut koeajalla, A:n työsuhde ei työnantajan selvityksen mukaan ole päättynyt. Lisäksi pysyvää muutosta tukee se, ettei A:lla ole ollut ansiotuloja ennen 15.6.2017 alkanutta työsuhdetta, jossa vahinko on sattunut.

Sivu päivitetty viimeksi 18.12.2020 10.30