Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Suullinen käsittely

Suullista käsittelyä koskevat säännökset

1.1.2011 voimaan tulleen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n mukaan asian käsittelyyn muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei erikseen toisin säädetä. Mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetään suullisen käsittelyn toimittamisesta yksityisen asianosaisen pyynnöstä hallinto-oikeudessa, koskee suullisen käsittelyn toimittamista muutoksenhakulautakunnassa. Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan myös asian käsittelyä ja selvittämistä koskevia hallintolainkäyttölain 37 ja 39-50 §:n säännöksiä sen estämättä, mitä mainitun lain 2 §:n 1 momentissa säädetään. Kustannukset, jotka hallintolainkäyttölain 49 ja 50 §:n mukaan korvataan valtion varoista, korvataan muutoksenhakulautakunnan varoista lukuun ottamatta valtion nimeämälle todistajalle korvattavia kustannuksia.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Siinä voidaan kuulla asianosaisia, viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä. 2 momentin mukaan suullista käsittelyä voidaan rajoittaa siten, että se koskee ainoastaan osaa asiasta, asianosaisten käsitysten selvittämistä tai suullisen todistelun vastaanottamista, tai muulla vastaavalla tavalla.

Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Sama koskee korkeinta hallinto-oikeutta sen käsitellessä valitusta hallintoviranomaisen päätöksestä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos suullista käsittelyä pyytäneen asianosaisasema perustuu kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen. 3 momentin mukaan jos asianosainen pyytää suullisen käsittelyn toimittamista, hänen on ilmoitettava, minkä vuoksi sen toimittaminen on tarpeen ja mitä selvitystä hän esittäisi suullisessa käsittelyssä.

Suullisen käsittelyn toimittamista koskevasta oikeuskäytännöstä

Oikeudenkäynti lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevissa asioissa on pääsääntöisesti kirjallista. Muutoksenhakulautakunta voi kuitenkin toimittaa suullisen käsittelyn muutoksenhakijan pyynnöstä tai asian selvittämiseksi myös omasta aloitteestaan. Suullinen käsittely voidaan muutoksenhakijan pyynnöstä huolimatta kuitenkin jättää toimittamatta, jos valitus jätetään tutkimatta tai jos suullisen toimittaminen on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos on hyvin todennäköistä, ettei siitä olisi hyötyä.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artikla periaatteessa turvaa asianosaiselle oikeuden suulliseen käsittelyyn, mikäli se ei erityisestä syystä ole tarpeetonta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut tuomioissaan kantaa niihin perusteisiin, joilla oikeudenkäynnin suullisuudesta voidaan poiketa. Se on useissa sosiaaliturvaetuutta koskevissa tuomioissaan katsonut, ettei kansallisen tuomioistuimen ole tarvinnut järjestää asianosaisen pyynnöstä huolimatta suullista käsittelyä, koska asia on voitu ratkaista kirjallisten asiantuntijalausuntojen ja muun kirjallisen aineiston pohjalta. Edellä mainitut ratkaisut ovat koskeneet sosiaaliturvaan kuuluvaa etuutta, jota koskeva todistelu on koostunut tuomioistuimelle toimitetuista kirjallisista lääkärinlausunnoista.

Vakuutusoikeuden oikeuskäytännössä suullisen käsittelyn toimittamista on pidetty ilmeisen tarpeettomana esimerkiksi hoitavan lääkärin kuulemiseksi todistajana vamman ja työtapaturman välisestä syy-yhteydestä, jos asiakirjoissa on jo käytössä asianmukainen ja asian ratkaisun kannalta riittävän kattava lääketieteellinen kirjallinen selvitys, mukaan lukien hoitavan lääkärin lausunto. Myös todistajan kuulemista sellaisesta asiasta, josta ei ole ristiriitaa ja joka ei tuo olennaista uutta tietoa valituksenalaisen asian arvioinnin kannalta, on vakuutusoikeuden oikeuskäytännössä pidetty ilmeisen tarpeettomana.  Koska muutoksenhakija voi esittää näkemyksensä asiasta kirjallisesti, pidetään suullisen käsittelyn toimittamista pelkästään muutoksenhakijan itsensä kuulemiseksi yleensä tarpeettomana.

Sivu päivitetty viimeksi 5.9.2011 9.21