Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Hallintodiaarin tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus: artiklat 12, 13, 14 ja 30
Laatimispäivä 25.5.2018
Päivitetty 12.9.2022

Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö, tietosuojavastaava

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Y-tunnus: 0457895-0
Osoite: PL 10, 00581 Helsinki
Puhelin: 09 228 5050
Sähköposti: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Mari Valakari
Osoite: PL 10, 00581 Helsinki
Puhelin: 09 228 5050
Sähköposti: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Rekisterin nimi

Hallintodiaarin rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Hallintodiaarin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoituksena on hallintoasioiden käsittely. Hallintodiaari sisältää vireillä olevat sekä ratkaistut hakemusasiat.

Henkilötietojen käsittely pohjautuu lakisääteisen (laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta 1316/2010) velvoitteen noudattamiseen.

Muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita. Tämä laissa säädetty tehtävä tarkoittaa, että henkilötietojen käsittely on tarpeen myös lautakunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Rekisteröityjen ryhmät, henkilötietoryhmät

Rekisteröityjä ovat ne henkilöt, jotka ovat lähettäneet lautakuntaan käsiteltäväksi hakemusasian.

Hallintodiaarin rekisterin henkilötietoryhmät (tiedot asianosaisjulkisia):
• asianumero
• hakijan nimi
• henkilötunnus
• mahdollisen asiamiehen tai edunvalvojan nimi ja yhteystiedot
• tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsittelijän nimi
• mahdollinen samaan hakijaan liittyvä muutoksenhakuasian asianumero

Tietolähteet

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan saapuneet hakemusasiat. Pääsääntöisesti hakemusasioissa tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään tai hänen asiamiehensä tai edunvalvojansa toimittamista tiedoista.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tietoja luovutetaan asianosaiselle. Muilta edellytetään asianosaisen antamaa valtakirjaa.

Tietoja voidaan pyynnöstä luovuttaa vakuutusoikeudelle, jolla on oikeus saada asiakirjoja lautakunnasta päätöksentekoprosessiaan varten.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille, kuten eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Henkilötietojen siirtäminen

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Kaikkia rekisterin aineistoa käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisterin sisältämä aineisto on suojattu teknisesti ja organisatorisesti esimerkiksi alla olevin keinoin:
• käsittelyn ohjeistus
• laitteistojen suojaus
• käyttäjien tunnistus ja käyttöoikeuksien hallinta
• käyttötapahtumien eli lokitietojen rekisteröinti
• tiedonsiirtokanavien suojaus
• kulunvalvonta

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvat henkilötiedot säilytetään toistaiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet sekä niiden käyttäminen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä kirjallisen pyynnön lautakuntaan. Pyyntö lähetetään:
• sähköpostitse osoitteeseen tl(at)tapaturmalautakunta.fi tai
• postitse osoitteeseen Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, PL 10, 00581 Helsinki

Sähköpostiviesti suositellaan lähetettävän salattuna. Ohje salatun sähköpostin lähettämiseen löytyy lautakunnan internetsivuilta kohdasta Yhteystiedot. Pyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Lautakunnan on kyettävä tunnistamaan oikeuttaan käyttävä henkilö. Tämän vuoksi pyynnössä tulee esittää seuraavat tunnistetiedot:
• nimi
• osoite
• puhelinnumero
• henkilötunnus
• asianumero

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja re­kistereihin on tallennettu. Hänellä on oikeus pyytää jäljennöstä omista tiedoistaan.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että lautakunta oikaisee häntä koske­vat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia henkilötietoja.

3. Oikeus poistaa tiedot (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Oikeutta tulla unohdetuksi ei sovelleta, koska lautakunta käsittelee henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  Muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta­kunnan toiminta perustuu lakiin 1316/2010.

4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeutta tietojen siirtämisestä järjestelmästä toiseen ei sovelleta, koska henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen tai sopimuk­seen.

5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Käsittelyä rajoitetaan rekisteröidyltä saadun kirjallisen ilmoituksen pe­rusteella, jos käsittelyn jatkamiseksi ei ole rajoittamisen ylimenevää perustetta. Pyyntöön on kirjattava, millä perusteella käsittelyn rajoittamista pyydetään ja mah­dollisuuksien mukaan se, mihin asti käsittelyä pyydetään rajoitta­maan.

6. Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia

Lautakunta ei suorita automaattista päätöksentekoa tai käytä henkilötietoja profilointiin tai suoramarkkinointiin.

7. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (“kielto-oikeus”)

Oikeutta vastustaa käsittelyä ei sovelleta, koska lautakunta käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja julkisen vallan käyttämiseksi.

8. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttävä vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Jotta lautakunta pystyy suorittamaan laissa säädettyä (1316/2010) tehtäväänsä eli ratkaisemaan hallintoasian, on rekisteröidyn toimitet­tava tarvittavat tiedot.

11.7.2023