Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Yhteistyötahojen tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus: artiklat 12, 13, 14 ja 30
Laatimispäivä 25.5.2018
Päivitetty 28.8.2023

Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö, tietosuojavastaava

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Y-tunnus: 0457895-0
Osoite: PL 10, 00581 Helsinki
Puhelin: 09 228 5050
Sähköposti: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Mari Valakari
Osoite: PL 10, 00581 Helsinki
Sähköposti: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on tilausprosessien toteuttaminen sekä muu tarvittava yhteydenpito. Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme käsitellä niihin liittyvät tietopyynnöt.

Henkilötietojesi käsittely perustuu suullisen tai kirjallisen sopimuksen täytäntöönpanoon tai sitä edeltäviin toimenpiteisiin. Tässä tapauksessa sopimuksella tarkoitetaan palvelun tai aineellisen tuotteen tilaamista.

Rekisteröidyt ja henkilötiedot

Rekisterimme pitää sisällään yhteistyötahojen edustajien työhön liittyviä henkilötietoja. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi lausuntoja antavat toimijat, käännöspalveluita tuottavat yritykset, vuokranantaja, kiinteistön palveluita tuottavat yritykset, tavarantoimittajat sekä siivousliike.

Käsittelemme pääsääntöisesti seuraavia henkilötietojasi: nimi, nimike, työnantaja, työhön liittyvät yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä mahdollinen tilinumero ja muut maksutiedot.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan sinulta itseltäsi tai työnantajaltasi.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Lautakunnan ulkoistamien toimintojen taholta henkilötietojesi käsittelijöinä toimivat M365-palveluita tuottava Microsoft sekä tarvittaessa pakettien ja kirjattujen kirjeiden toimittamisesta vastaava Posti Group Oyj. Lisäksi tilitoimisto Talenom Oyj saattaa käsitellä henkilötietojasi tapauksissa, joissa ne näkyvät lautakuntaan saapuneessa laskussa.

Henkilötietojen siirtäminen

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Microsoftin M365-palveluissa käsiteltävien tietojen osalta tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 10.7.2023 lähtien tietoja siirretään Euroopan komission riittävyyspäätöksen perusteella. Liityttyään EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojakehykseen Microsoft on sitoutunut noudattamaan sovittuja tietosuojavelvoitteita.

9.7.2023 asti siirtoperusteena oli vuonna 2021 käyttöönotetut vakiosopimuslausekkeet. Vuonna 2023 päivitetyn tietojenkäsittelysopimuksen mukaan Microsoft noudattaa Euroopan talousalueen tietosuojalainsäädäntöä Euroopan talousalueelta peräisin olevien henkilötietojen keräämisen, käytön, siirron, säilyttämisen ja muun käsittelyn osalta. Henkilötietojen kaikkeen siirtoon kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle sovelletaan tietosuoja-asetuksen artiklassa 46 kuvattuja asianmukaisia suojatoimia, ja tällaiset siirrot ja suojatoimet dokumentoidaan tietosuoja-asetuksen 30(2) artiklan mukaisesti.

Rekisterin suojaus

Henkilötietojasi käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Olemme varautuneet henkilötietojen käsittelyyn liittyviin riskeihin ja suojanneet rekisterin aineiston teknisesti ja organisatorisesti esimerkiksi alla olevin keinoin:
• käsittelyn ohjeistus
• laitteistojen suojaus
• käyttäjien tunnistus ja käyttöoikeuksien hallinta
• käyttötapahtumien eli lokitietojen rekisteröinti
• tiedonsiirtokanavien suojaus
• kulunvalvonta

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin se lautakunnan toiminnan kannalta on välttämätöntä. Asiaan vaikuttaa esimerkiksi palvelusopimusten voimassaolo. Jos yhteistyötahon edustaja ilmoittaa yhteyshenkilön vaihtumisesta, poistamme edellisen henkilön tiedot ja korvaamme ne uuden yhteyshenkilön tiedoilla.

Tietopyyntöjä säilytetään kymmenen vuotta pyynnön saapumisesta.

Rekisteröidyn oikeudet sekä niiden käyttäminen

Voit käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi lähettämällä meille kirjallisen pyynnön. Vastaamme pyyntöösi kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Osoita pyyntösi hallintopäällikölle ja lähetä se:
• sähköpostitse osoitteeseen tl(at)tapaturmalautakunta.fi tai
• postitse osoitteeseen Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, PL 10, 00581 Helsinki

Meidän on kyettävä tunnistamaan oikeuksiaan käyttävä henkilö. Tämän vuoksi esitä pyynnössäsi seuraavat tunnistetietosi:
• nimi
• työnantaja
• sähköpostiosoite

1. Tarkastusoikeus eli oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada tietää mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Sinulla on oikeus pyytää jäljennöstä omista tiedoistasi.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot tai täydennämme puutteellisia henkilötietoja.

3. Oikeus poistaa tiedot (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Poistamme henkilötiedot pyynnöstäsi, ellei käsittelylle ole muuta laillista perustetta. Arvioimme poistamisen tapauskohtaisesti.

4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada meille toimitetut henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessasi siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että säilytyksen lisäksi saamme käsitellä henkilötietojasi ainoastaan suostumuksellasi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Rajoitamme käsittelyä sinulta saadun kirjallisen ilmoituksen perusteella, jos käsittelyn jatkamiseksi ei ole rajoittamisen ylimenevää perustetta. Kirjaa pyyntöösi, millä perusteella käsittelyn rajoittamista pyydät ja mahdollisuuksien mukaan se, mihin asti pyydät rajoittamaan käsittelyä.

6. Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
Emme suorita automaattista päätöksentekoa tai käytä henkilötietojasi profilointiin tai suoramarkkinointiin.

7. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (”kielto-oikeus”)
Koska henkilötietojesi käsittely perustuu sopimuksen täytäntöönpanoon tai sitä edeltäviin toimenpiteisiin, sinulla ei ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

8. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsot, että rikomme sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttävä vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Palvelusopimuksen tekeminen edellyttää yhteyshenkilön tietojen antamisen.

Päivitetty 19.9.2023