Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Vuosityöansio.

Antopäivä 24.3.2021

 

Kysymys on siitä, onko asiassa esitetty sellaista uutta selvitystä, jonka perus­teella vuosityöansio on käsiteltävä uudelleen. Valitus on tehty tapaturmaeläkepäätöksestä 8.11.2019 ja vuosityöansio on määritetty lainvoimaisella päätöksellä 14.1.2019.

 

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että asiassa on esitetty uutta selvitystä, jonka perusteella A:n vuosi­työansio on tutkittava uudelleen työtapaturma- ja ammattitautilain 245 §:n nojalla.

Muutoksenhakulautakunta palautti asian vakuutuslaitokselle sen arvioimiseksi, mikä merkitys uudella selvityksellä mahdollisesti on A:n vuosityöansioita määritettäessä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että asiassa on ilmennyt uutta selvitystä, jonka perusteella A:n vuo­sityöansio on tutkittava uudelleen vakuutuslaitoksen 14.1.2019 antaman lainvoimaisen päätöksen estä­mättä. Sille, mitä on pidettävä uutena selvityksenä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, ei pidä   asettaa korkeita vaatimuksia ottaen huomioon asian sosiaalivakuutusluonne. Työkykyvalmentajan lau­sunnossa 30.3.2019 on ilmoitettu A:n siirtyneen viimeisimmän työnantajansa palvelukseen yritysoston myötä 1/2018. Valituksen mukaan A on työskennellyt B Oy:n palveluksessa vuodesta 2011, D Oy osti B Oy:n 1.1.2018 ja A siirtyi vanhana työntekijänä D Oy:n palvelukseen. Asiakirjojen perusteella mainittu seikka ei ole ollut tiedossa 14.1.2019 annettua päätöstä tehtäessä eikä vakuutuslaitos ole ottanut asi­aan kantaa lausunnossaan. Asia palautettiin vakuutuslaitokselle työtapaturma- ja ammattitautilain 245 §:n nojalla ensiasteena käsiteltäväksi sen arvioimiseksi, mikä merkitys tällä uudella selvityksellä mah­dollisesti on A:n vuosityöansiota määritettäessä.

Tamla 24.3.2021 – 694/2020. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.