Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys oli siitä, onko asbestoosia sairastanut kuollut ammattitaudin seurauksena.

Antopäivä 27.10.2021

 

A:lla oli todettu asbestialtistumisen aiheuttama asbestoosi, jonka vakuutuslaitos oli hyväksynyt ammattitaudiksi. A:n kuoleman katsottiin johtuvan ammattitaudista.

 

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suo­rittamaan korvausta A:n kuoleman johdosta.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A on kuollut ammattitaudin seurauksena. Peruskuolin­syynä on ollut asbestin aiheuttama pölykeuhko, asbestoosi, jonka vakuutuslaitos on hyväksynyt ammattitaudiksi.  Fibroosimuutokset ovat edenneet suhteellisen nopeasti, mutta diagnoosina on silti pidetty todennäköisesti asbestoosia. Tätä mieltä on ollut OYS:n keuhkosairauksien professori sekä Työterveyslaitoksen pölykeuhkosairauksien asiantuntijaryhmä 19.4.2018. Asiantuntija­ryhmä on käsitellyt A:n tapausta ja todennut, että asbestialtistuminen on todennäköisesti riit­tävä asbestoosin syntyä ajatellen, runsaskin altistuminen voi olla mahdollinen. Kuvantamistutki­muksissa vuosina 2012–2017 todetaan keskimääräistä asbestoosia nopeammin progredioiva keuhkofibroosi. Asiantuntijaryhmä piti keuhkofibroosia, etenemisestä huolimatta, todennäköi­sesti asbestoosina. Mitään vaihtoehtoista keuhkofibroosin aiheuttavaa keuhkosairautta ei A:lla ole todettu. Yleensä ammattitauti johtaa oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen, mutta il­meisesti valtakunnallinen oikeuslääkäri piti kuolinsyytä siinä määrin selvänä, että sitä ei tässä ta­pauksessa tehty. Vakuutuslaitos ei oikeuslääkärin kannanotosta huolimatta ollut aktiivinen ruu­miinavauksen suorittamiseksi, missä asiaan olisi voitu saada lisäselvitystä. Asiakirjojen perus­teella vakuutuslaitos on kiistänyt kuolinsyyn vasta siinä vaiheessa, kun ruumiinavausta ei ole enää voitua suorittaa. Muutoksenhakulautakunta on ottanut huomioon myös vakuutuslaitoksen passiivisuuden, kun sille ilmoitettiin A:n kuolemasta ja sen syystä. Edellä esitetyn perusteella A:n kuoleman johdosta on oikeus korvaukseen tapaturmavakuutuslain 23 §:n 1 momentin nojalla.

Äänestysratkaisu 8–2. Eriävien mielipiteiden mukaan valitus olisi tullut hylätä. Eriävät mielipiteet jättäneet jäsenet kat­soivat, ettei ollut riittävää selvitystä siitä, että A:n kuolema olisi todennäköi­sesti aiheutunut am­mattitaudista.

Tamla 27.10.2021 – 3271/2020. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.