Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut työmatkalla.

Antopäivä 10.3.2021

A on 24.9.2019 lähtenyt töistä ja matkalla Pasilan asemalla asemasillalla kaatunut. A on kertonut, että on ollut matkalla junalla Oulunkylään, jossa hänen on tavannut lapsensa ja jatkanut matkaa lapsen kanssa.  

Matka, jolla tapaturma on sattunut, on sama kuin A:n työmatka, jos hän olisi mennyt kotiinsa saakka. Asiakirjatietojen mukaan työmatkalla junayhteytä käyttäen A nousee junaan Valimon asemalta ja vaih­taa junaa Pasilan asemalla Oulunkylän suuntaan kulkevaan junaan. Tapaturma on sattunut A:n tavan­omaisella työmatkareitillä Pasilan asemalla eli ennen sitä kohtaa, josta hän on poikennut tavanomai­selta työmatkareitiltä.

Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen työ­tapaturmasta 24.9.2019.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyseessä on ollut työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittama   tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, jolla A:n tapaturma on sat­tunut. Näin ollen A:lle 24.9.2019 sattunut tapaturma on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan kor­vattava työtapaturma.

Äänestysratkaisu 7-3. Eriävien mielipiteiden mukaan valitus olisi tullut hylätä. Vakuutusturvan piiriin kuuluva työmatka on määritelty työtapaturma- ja ammattitautilaissa huomattavasti yksityiskohtaisem­min kuin aiemmassa tapaturmavakuutuslaissa. Korvattavuudelle on nyt asetettu useita kriteerejä, josta jokaisen pitää täytyä. Sääntelytapa ja selkeä muutos aiempaan lakiin osoittaa, että säännöstä on tulkit­tava suppeasti eikä ainakaan laajentavasti. Valituksen hyväksyminen merkitsisi sitä, että vakuutustur­van piiriin voisi kuulua mikä tahansa yksityiselämän piiriin kuuluva matka työpäivän jälkeen, kunhan ta­patuma sattuu reitillä, jota työntekijä käyttäisi muutoinkin. Matkat harrastuksiin, omien asioiden hoita­miseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen olisivat lakisääteisen vakuutusturvan piirissä. Kyseessä olisi huomattava laajennus lakisääteiseen vakuutusturvaan, mille ei ole perusteita laissa tai sen esitöissä. Voi myös kysyä, miksi yksityisasioiden hoitamiseksi tehtävä matka työpäivän jälkeen, osittain työmatkareit­tiä käyttäen kuuluisi vakuutusturvan piiriin, kun vastaava meno muuta reittiä käyttäen ei selvästikään kuulu turvan piiriin. Korvauspäätöksen lopputulos voi luonnollisesti vaihdella riippuen siitä, tiedetäänkö päätöstä tehtäessä, oliko henkilö menossa kotiin vai muualle. Tässä ei ole kuitenkaan mitään poikkeuk­sellista. Korvauspäätökset tehdään aina käytettävissä olevien tietojen perusteella. Kun tiedetään, että kyse ei ole työpaikan ja asunnon välisestä matkasta, matkalla sattunut tapaturma ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Tamla 10.3.2021 – 393/2020. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Vakuutusoikeus kumosi muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian vakuutuslaitoksen päätöksen varaan. Vakuutusoikeuden mukaan tapaturma ei ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetulla tavalla työpaikan ja asunnon välisellä matkalla. Vakuutusoikeuden ratkaisu on äänestysratkaisu 4-1.