Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvästä toiminnasta.

Antopäivä 27.1.2021

 

Kysymys on siitä, onko työpaikalla ennen työpäivän alkua suihkussa / suihkun jälkeen pukuhuoneessa sattunut tapaturma korvattava. Valituksen mukaan vahingoittunut on tullut töi­hin pyörällä eikä aamulla voi mennä hikisenä töihin, joten hän on käynyt suihkussa.

 

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suoritta­maan 20.9.2019 sattuneen työtapaturman seurauksena lainmukaisen korvauksen.

Muutoksenhakulautakunta totesi päätöksessään, että hallituksen esityksen mukaan työntekopaikan alueeseen kuuluu myös esimerkiksi työntekijöiden käytössä olevat pukuhuone-, peseytymis- ja WC-tilat sen paikan läheisyydessä, jossa työtehtävää tehdään, joten tapaturman voidaan katsoa sattuneen A:n työntekopaikan alueella.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on laajennettu työntekopaikalla sattuneiden tapaturmien osalta   työtapaturmana korvaamisen piiriä aikaisemmasta ennen 1.1.2016 voimassa olleesta tapaturmavakuu­tuslaista ja sen nojalla sovelletusta oikeuskäytännöstä. Korvauksen piiriin kuuluvat työntekopaikan alu­eella työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa sattuneet tapaturmat. Hallituksen esityksen perusteella tavanomaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon paitsi se, mikä on yleensäkin ta­vanomaista toimintaa työntekopaikalla, myös asianomaisen työntekopaikan olosuhteet. Korvattavuu­den ulkopuolelle rajataan erityisesti toiminta, joka sisältää tietoista ja tahallista riskinottoa.

Moottoriajoneuvojen asentajan ja korjaajan työssä on tavanomaista vaihtaa työvaatteet ennen töihin menoa. Tällöin pukuhuoneessa sattuneet tapaturmat ovat korvaussuojan piirissä, esimerkiksi vaattei­den vaihdon yhteydessä tapahtunut liukastuminen. Tässä tapauksessa liukastuminen on esitetyn selvi­tyksen   mukaan tapahtunut suihkussa käymisen jälkeen vasta pukuhuoneessa.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tapaturma 20.9.2019 on sattunut A:n työntekopaikan alueella työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa. Näin ollen kyse on ollut työtapaturmasta ja A:lla on sen johdosta oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen.

Tamla 27.1.2021 – 386/2020. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.