Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturman katsottiin sattuneen työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa ja se korvattiin työntekopaikan alueella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n perusteella

Antopäivä: 7.12.2016

A on kesken työpäivän ollut poistumassa työntekopaikaltaan käydäkseen omalla ajallaan hammaslääkärissä hampaassa olevan reiän takia. Hän on kuitenkin kaatunut työntekopaikan eteisessä ja tässä yhteydessä satuttanut polvensa. Hän ei tapaturman sattuessa ollut vielä kirjannut itseään ulos. Tapaturman sattuessa A ei ollut tekemässä työtehtäviään. A:n kaatumisen sattumisolosuhteista esitetyt tiedot huomioiden muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lle on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukainen työtapaturma. A:n kaatuminen työpaikkansa eteisessä ennen työpaikalta pois uloskirjautumista on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:ssä tarkoitetussa työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa. Tamla 1604/2016 – antopäivä 7.12.2016.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen esitietojen mukaan A:n työnantajan tekemän tapaturmailmoituksen mukaan A oli 17.2.2016 kesken työpäivän lähdössä hammaslääkäriin. Lähtiessään hän kaatui työpaikallaan, eteisessä. Työnantajan mukaan hän ei ollut vielä ehtinyt leimata itseään ulos. A:n oman selvityksen mukaan hänellä oli hampaassa reikä, jonka hoitoon hammaslääkärikäynti liittyi.

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle ei myönnetä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta 17.2.2016 sattuneesta tapaturmasta, koska se ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:ssä tarkoitettu työtapaturma. Tapaturma ei ole sattunut työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 21‑25 §:ssä säädetään. A on tapaturman sattuessa ollut lähdössä kesken työpäivän hammaslääkäriin, paikkaamaan hammastaan. Kyseessä ei ole edellä tarkoitettu työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella sattunut korvattavaksi säädetty tapaturma.

Työtapaturmalla tarkoitetaan työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ssä säädetään. Työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n mukaan työntekopaikan alueella muutoin kuin työnteon yhteydessä sattunutta tapaturmaa pidetään työtapaturmana, kun se on sattunut työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa. A on ollut poistumassa työpaikalta mennäkseen hammaslääkäriin, kun tapaturma sattui. Vahingon ei voida katsoa sattuneen 22 §:n mukaisessa toiminnassa.

Työtapaturmana pidetään työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 5 kohdan mukaan tapaturmaa, joka ei ole korvattava lain 21 tai 22 §:n nojalla, ja joka on sattunut työntekijälle terveydenhuollon vastaanotolla käyntiin kuuluvassa toiminnassa, kun käynnin syynä on äkillinen sairastuminen kesken työpäivän, työterveyshuoltolain perusteella työnantajan järjestettäväksi kuuluva työterveyshuolto, muu työstä johtuva velvoite tai työnantajan määräys. Työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n pykälän 7 kohdan mukaan myös matkat näihin toimintoihin korvataan sen mukaisesti mitä 23 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa. Vakuutuslaitoksen saaman selvityksen mukaan hammaslääkärikäyntiin ei liittynyt työtapaturmaa tai äkillistä sairastumista työpäivän aikana.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii päätöksen oikaisua ja vahingon käsittelemistä työtapaturmana. Päätöksen perustelu on väärä.  Hän ei ollut vielä ehtinyt leimata itseään ulos. Hän oli edelleen työajallaan, ja koska hän ei ollut vielä ehtinyt poistua työpaikaltaan, hän oli edelleen työtehtävissään. Hän oli tapaturman sattuessa edelleen töissä.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitoksen mukaan valitus tulee hylätä. Vakuutuslaitos katsoo, ettei valituksessa liitteineen ole esitetty syytä päätöksen muuttamiseen. Vakuutuslaitos katsoo edelleen, että A:lle ei myönnetä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta hänelle 17.2.2016 sattuneen tapaturman johdosta. A:n tapauksessa laissa korvattavuudelle asetetut edellytykset jäävät täyttymättä. A ei ollut tapaturman sattuessa vielä leimannut itseään ulos. 

Tapaturma ei kuitenkaan ole työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n nojalla korvattava, koska A ei ole tapaturman sattuessa suorittanut työtehtäviään. A on tapaturman sattuessa ollut vielä työntekopaikkansa alueella. Lain 22 §:n mukaan korvataan kuitenkin ainoastaan työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa sattuvat tapaturmat. A on ollut poistumassa työpaikalla oloon tavanomaisesti liittyvästä toiminnasta. A:n hammaslääkärikäynti ei ole liittynyt äkilliseen sairastumiseen kesken työpäivän tai työnantajan järjestämään työterveyshuoltoon. Näin ollen kyse ei ole myöskään lain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla korvattavasta olosuhteista.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa vakuutuslaitoksen päätöksen ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan Vlle lainmukaisen korvauksen hänelle 17.2.2016 työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n mukaisissa olosuhteissa sattuneen työtapaturman johdosta.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys
Tapaturmailmoituksen mukaan A oli 17.2.2016 poistumassa omalla ajalla kesken työpäivän käymään hammaslääkärissä. Hän kaatui eteisessä ja satutti polvensa. Hän ei ollut vielä kirjannut itseään ulos. Tapaturma sattui työntekopaikalla, ei työtehtävissä.

A on ollut puhelimitse yhteydessä vakuutuslaitokseen. Puhelinmuistion mukaan A:n hammaslääkärissä käynnin syy oli reikä hampaassa. Kyseessä ei ollut äkillinen sairastuminen tai vanhan työtapaturmavamman hoitaminen.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin 21-25 §:ssä säädetään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n mukaan työntekopaikan alueella muutoin kuin työnteon yhteydessä sattunutta tapaturmaa pidetään työtapaturmana, jos se on sattunut työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa.

Johtopäätökset

Esitetyn selvityksen perusteella A on 17.2.2016 kesken työpäivän ollut poistumassa työntekopaikaltaan käydäkseen omalla ajallaan hammaslääkärissä hampaassa olevan reiän takia. Hän on kuitenkin kaatunut työntekopaikan eteisessä ja tässä yhteydessä satuttanut polvensa. Hän ei tapaturman sattuessa ollut vielä kirjannut itseään ulos. Tapaturman sattuessa A ei ollut tekemässä työtehtäviään.

A:n kaatumisen 17.2.2016 sattumisolosuhteista esitetyt tiedot huomioiden muutoksenhakulautakunta katsoo, että A:lle on 17.2.2016 sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukainen työtapaturma. A:n kaatuminen työpaikkansa eteisessä ennen työpaikalta pois uloskirjautumista on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:ssä tarkoitetussa työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa.
Pelkästään se seikka, että tapaturman sattumishetkellä A:n tarkoituksena on ollut poistua työntekopaikalta mennäkseen omalla ajallaan hammaslääkäriin, ei tarkoita sitä, että kyseessä ei ole työtapaturma.

Muutoksenhakulautakunta katsoo, että työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvänä toimintana on pidettävä myös sellaista työpäivän aikana työntekopaikalla tapahtuvaa liikkumista, jonka varsinaisena tarkoituksena on poistua työntekopaikalta.

Sivu viimeksi päivitetty 1.4.2024 14.06