Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturman katsottiin sattuneen työnteon yhteydessä ja se korvattiin työssä sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin perusteella

Antopäivä: 30.11.2016

A on vastannut työnantajansa osalta avustavista tehtävistä virkistyspäivillä. Tapaturman sattumisaikaan hänen on ollut välttämätöntä hakea työnantajansa kiitoslahja tapahtuman järjestäjille. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että näin ollen tapaturma on sattunut A:lle työnteon yhteydessä ja se oikeuttaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen. Tamla 3170/2016 – antopäivä 30.11.2016. Äänestysratkaisu 5-1

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta ei myönnetä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A:n työnantaja vaatii korvausta työaikana tapahtuneesta työtapaturmasta. Vaikka tapaturma sattui A:n hotellihuoneessa, hän oli suorittamassa työtehtävää hakiessaan työnantajan kiitoslahjaa tilaisuuden järjestäjälle. Huoneessa käynti tapahtui päivän virallisen ohjelman aikana. A jatkoi päivää virallisen ohjelman mukaisesti päätöslounaaseen saakka. Se, että A samalla otti mukaansa omat matkatavaransa, ei työnantajan mielestä muuta huoneessa käyntiä vapaa-ajaksi.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, ettei valituksessa ole esitetty syytä päätöksen muuttamiseen. Hallituksen esityksen mukaan korvaussuoja ei kata oleskelua kokonaisuudessaan yöpymistä tai majoittumista edellyttävässä koulutus- tai virkistystilaisuudessa. Siten hotellissa tai koulutuskeskuksessa yöpymiseen liittyvä vapaa-aikaan kuuluva toiminta jää suojan ulkopuolelle. Vakuutuslaitos katsoo edelleen, että A:lle sattunut tapaturma ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:ssä tarkoitettu työtapaturma. Tapaturma on sattunut vapaa-ajalla hotellissa. Kyseessä ei ole ollut virallisen ohjelman mukaisessa toiminnassa tapahtunut tapaturma, vaan tapaturma on sattunut hotellissa majoittumiseen ja yöpymiseen liittyvässä toiminnassa vapaa-aikana.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle 9.6.2016 sattuneen työtapaturman takia.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys
Työnantajan tapaturmailmoituksen mukaan A on ollut virkistyspäivillä kylpylässä pakkaamassa kasseja 9.6.2016. Hän on kompastunut hotellihuoneessa yhden kassin hihnaan ja kaatunut päin kaapistoa ja siitä vasemman kätensä päälle lattialle. Tapaturma on sattunut kello 10.50.
Vakuutuslaitokselle on toimitettu virkistyspäivien 8.-9.6.2016 ohjelma. 9.6. ohjelmassa on ollut lounas kello 11.15 ja sen jälkeen huoneiden luovutus kello 12.00 mennessä.

Työnantajan selvityksen mukaan A on ollut yksi yhteyshenkilö työnantajan osalta. Hän on vastannut henkilöstön osalta, että kaikki ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Lisäksi hänen vastuullaan on ollut huolehtia kiitoslahja tilaisuuden järjestäjille. Tapahtumahetkellä A on ollut omien matkatavaroiden pakkaamisen lisäksi huolehtimassa mukaan työnantajan yhteiset matkatavarat sekä hakemassa järjestäjille ojennettavan kiitoslahjan. Työnantajan mukaan kaatuminen on tapahtunut työtehtävää suoritettaessa. Kaatumisen jälkeen ohjelma on jatkunut ja A on hoitanut velvollisuutensa loppuun saakka.

Työnantaja on katsonut, ettei hotellihuoneessa käynti kesken ohjelman muuta aikaa vapaa-ajaksi. Tapahtuman järjestäjille on luovutettu lahja lounaalla.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 §:n mukaan tämän lain mukaisena vahinkotapahtumana korvataan työtapaturma ja ammattitauti siten kuin jäljempänä säädetään.
Työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin 21—25 §:ssä säädetään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen sekä työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmana pidetään myös tapaturmaa, joka ei ole korvattava 21 tai 22 §:n nojalla ja joka on sattunut työntekijälle:
1) työhön liittyvään koulutustilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa, jos tilaisuus on työnantajan järjestämä tai työnantaja on hyväksynyt siihen osallistumisen;
2) työhön liittyvään virkistystilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa, jos tilaisuus on työnantajan järjestämä tai työnantaja on hyväksynyt siihen osallistumisen;
Hallituksen esityksen 277/2014 mukaan korvaussuoja ei kata oleskelua kokonaisuudessaan yöpymistä tai majoittumista edellyttävässä koulutus- tai virkistystilaisuudessa. Siten hotellissa tai koulutuskeskuksessa yöpymiseen liittyvä vapaa-aikaan kuuluva toiminta jää suojan ulkopuolelle.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n mukaan työntekopaikan alueella muutoin kuin työnteon yhteydessä sattunutta tapaturmaa pidetään työtapaturmana, jos se on sattunut työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa.

Johtopäätökset

Muutoksenhakulautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, että A:lle on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työtapaturma 9.6.2016. Hän on vastannut työnantajansa osalta avustavista tehtävistä virkistyspäivillä. Tapaturman sattumisaikaan hänen on ollut välttämätöntä hakea työnantajansa kiitoslahja tapahtuman järjestäjille. Näin ollen tapaturma on sattunut A:lle työnteon yhteydessä. Hänelle 9.6.2016 sattunut tapaturma oikeuttaa siten työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen.

Eriävä mielipide

Valitus tulisi hylätä. Kyseessä ei ole ollut virallisen ohjelman mukaisessa toiminnassa tapahtunut tapaturma. Tapaturma hotellihuoneessa on sattunut pääasiassa vapaa-aikaan kuuluvan toiminnan piirissä, vaikka A on myös samalla hakenut kiitoslahjan ja työnantajansa yhteiset matkatavarat hotellihuoneestaan.
 
Sivu viimeksi päivitetty 1.4.2024 13.56