Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys käsittelyratkaisuna kuolinpesän valitusoikeusta

Antopäivä: 15.2.2017

Vakuutuslaitos oli antanut haittaraha-asiassa päätöksen vakuutetun kuoleman jälkeen ja päätöksellä oli myönnetty haittarahakorvaus, joka ajallisesti kohdistui aikaan ennen kuolemaa. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kuolinpesällä on asianosaisasema haittarahaa koskevassa asiassa ja näin ollen kuolinpesän valitus voidaan tutkia kokonaisuudessaan.    
Tamla 15.2.2017 – 3056/2016. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestys 8-1.      

Eriävä mielipide

Haittarahan henkilökohtaisesta luonteesta johtuen valitusoikeus ei siirry kuolinpesälle, vaikka se onkin perintökaaren nojalla edunsaajan asemassa. Näin ollen kuolinpesällä ei voida katsoa olevan oikeutta hakea muutosta haittarahaa koskevaan päätökseen.

Sivu päivitetty viimeksi 11.6.2019 7.51