Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys oikeudesta korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, kun tapaturma on sattunut vahingoittuneen lähdettyä vaihtamaan työssä kastuneita vaatteita kesken työpäivän

Antopäivä: 26.4.2017

Tapaturmailmoituksen mukaan A on lähtenyt työpaikan lähellä sijaitsevaan asuntoonsa vaihtamaan työssä kastuneita vaatteita kuiviin kesken työpäivän. Hän on kaatunut matkalla polkupyörällä. Vakuutuslaitos on evännyt korvauksen, koska vaatteiden vaihdossa ja kotona käymisessä ei ole ollut kysymys siivoojan työn tekemisestä eikä tapaturma ei ole myöskään sattunut työntekopaikan alueella. Vakuutuslaitos on katsonut myös, ettei kysymyksessä ei ole ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n kohdan 2 mukaisen tauon viettäminen, vaan A:n ensisijaisena tarkoituksena on ollut vaatteiden vaihtaminen. 

Tapaturmalautakunta on kumonnut vakuutuslaitoksen päätöksen ja katsonut kyseessä olevan työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n ja 23 §:n 2 kohdan nojalla korvattava työtapaturma. Koska A on jo ennen valituksenalaista päätöstä ilmoittanut olleensa tapaturman sattuessa matkalla kotiin tarkoituksenaan myös juoda kuppi kahvia, muutoksenhakulautakunta on todennut, että kyseessä voidaan katsoa olleen virkistystauko.

Tamla 26.4.2017 – 2350/2016. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 7 – 3.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan korvausvaatimukset hylätään. 

Vakuutuslaitos katsoo, ettei vaatteiden vaihdossa ja kotona käymisessä ole ollut kysymys A:n siivoojan työn tekemisestä, eikä tapaturma näin ollen ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n mukaisesti työssä. Tapaturma ei ole myöskään sattunut työntekopaikan alueella (työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §).

Kysymyksessä ei ole myöskään ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n kohdan 2 mukaisen tauon viettäminen, vaan A:n ensisijaisena tarkoituksena on ollut vaatteiden vaihtaminen. Vakuutuslaitos katsoo, että kotona käymisen luonne ei muutu kahvitauoksi, vaikka A on ilmoittanut aikovansa juoda vaatteiden vaihdon yhteydessä kupin kahvia. 

Tapaturma-asiain korvauslautakunta on lausunnossaan 25.4.2015 (asianro 437/2016) yhtynyt vakuutuslaitoksen kantaan asiassa. 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii muutosta päätökseen. Hänen aikomuksenaan oli mennä kahvitauolle työpaikan yhteisyydessä sijaitsevaan kotiinsa. Aika oli sopiva, koska hän oli tehnyt töitä kello 7.00-10.00. Hän on kovissa säryissä ilmoittanut syyksi vain sukkien vaihdon, mutta kahvi oli tärkein. A on saanut työnantajalta vaihtokengät ja -housut likaisiin ja kuluttaviin töihin. Tapaturma sattui työntekoalueella. A:n työalueeseen kuuluu koko ruukin alue. Tapaturma on sattunut reitillä kerrostaloille, joissa A siivoaa portaita ja pesee työssä käytettäviä pyykkejä. Ennen tapaturman sattumista hän oli ensin käynyt kerrostaloilla ottamassa pyykit koneesta.

A käy joka päivä kotona kahvitauolla ja syömässä. A kertoo, että hän käy joka työpäivä kahvitauolla aamulla noin klo 9-11 ja lounastauolla klo 12-15. Hän pyrkii samalla pikaisesti siistimään ulkoasuaan, jos hänellä on likainen tai märkä pusero, housut tai kengät. Hän ei maininnut vakuutuslaitokselle kahvitaukoa, joka oli pääasiallinen syy taukoon kotona, koska hän olisi joutunut mainitsemaan, ettei hänellä ole sosiaalitilaa työssä.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos toteaa, ettei sille toimitettu valituskirjelmä täydennyksineen sisällä mitään sellaista uutta tietoa, joka antaisi aihetta muuttaa valituksenalaista päätöstä. 

Lisätiedot, lisäselvitys ja lisävastine

A on toimittanut 31.1.2017 päivätyn selvityksen, jonka mukaan hän käy kahvilla kotona, ja mahdollisuuksien salliessa juo kahvit ja syö välipalat työkohteissa. Hän katsoo, että kyseessä on tapaturma työssä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen 22.2.2016 sattuneesta työtapaturmasta.

Asia palautetaan vakuutuslaitokselle tästä päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

Perustelut

Tapahtumatiedot ja asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Tapaturmailmoituksen mukaan A on maanantaina 22.2.2016 lähtenyt työpaikan lähellä sijaitsevaan asuntoonsa vaihtamaan työssä kastuneita vaatteita kuiviin kesken työpäivän. Hän kaatui klo 10.30 matkalla polkupyörällä ja hänen vasen reisiluunsa murtui. Työn piti tapaturmapäivänä alkaa klo 7.00 ja päättyä klo 15.00.

Työnantajan 10.3.2016 päivätyn selvityksen mukaan A:n tehtävinä on siivota lomahuoneistoja, rappukäytäviä ja saunatiloja. Siivouskohteet sijaitsevat ruukissa useissa osoitteissa. Lisäksi hänen tehtävänään on talvikaudella luoda lumet rappusten edestä ja kesäkaudella pitää pihat siistinä. Työtehtäviin kuluu sekä sisä- että ulkotöitä päivittäin. Työhön ei kuulu työvaatteet työnantajan toimesta. Työnantajalla ei ole varavaatteita, ei sukkia eikä kenkiä. Joka tapauksessa A:n olisi pitänyt lähteä vaihtamaan vaatteita johonkin, sillä siivoojan mukana kulkeviin perusvälineisiin ei kuulu varavaatteet. A:lla ei ole työpaikalla pukuhuonetta työvaatteiden vaihtamista varten. Hän asuu huolintakohteiden välittömässä läheisyydessä. Työvaatteet vaihdetaan kotona tarvittaessa. Työnantaja ei usko, että työvaatteita pitää vaihtaa kovinkaan usein työpäivän aikana. A:lla ei ollut työpaikalla vaihtoehtoa saada käyttöön kuivia kenkiä käymättä kotona. 

A:n oman 10.3.2016 päivätyn selvityksen mukaan hän oli tehnyt lumitöitä klo 7-10.30, ja sukat ja kengät olivat märät. Hän meni vaihtamaan kuivat sukat ja kengät. Ravintolassa on alhaalla pukuhuone, joka on tarjoilijoiden ja kokkien käytössä. Ravintola on talven kiinni, ja se on osittain kylmä tila. A:lla ei ole aina avainta sinne. Kun A kastuu sateessa, hän vaihtaa ruokatunnilla vaatteet, mutta harvoin kesällä on varakengät mukana. A:lle ei ole osoitettu kahvi- ja ruokapaikkaa. Hän kävelee kiinteistöissä paljon, kohteet ovat 1-1,5 km päässä toisistaan. 

Puhelinmuistion 4.4.2016 mukaan A on kertonut, että hän oli tapaturman sattuessa 22.2.2016 menossa vaihtamaan kuivat sukat/kengät, ja hänen piti samalla ottaa kupponen kahvia ja jatkaa heti takaisin töihin. Yleensä hänellä on eväät mukana töissä. Työ on kiireinen/epäsäännöllinen. 

 

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 §:n 1 momentin mukaan tämän lain mukaisena vahinkotapahtumana korvataan työtapaturma ja ammattitauti siten kuin jäljempänä säädetään. 

Työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin 21—25 §:ssä säädetään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen sekä työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentin mukaan työntekoon rinnastetaan myös työtehtävästä johtuva matkustaminen. Matkustamiseen katsotaan kuuluvan myös 23 §:n 1 kohdassa tarkoitettu vähäinen poikkeaminen matkareitiltä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n mukaan työntekopaikan alueella muutoin kuin työnteon yhteydessä sattunutta tapaturmaa pidetään työtapaturmana, jos se on sattunut työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaan työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella seuraaviin olosuhteisiin tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa:

1) tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, johon katsotaan kuuluvan myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi;

2) työhön liittyvä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko työntekopaikan alueen läheisyydessä.

 

Johtopäätökset

Tapaturmailmoituksessa on kerrottu kotiin lähtemisen syyksi vain kastuneiden vaatteiden vaihtaminen. Työnantaja ei ole järjestänyt sosiaalitilaa vaatteiden vaihtamista varten. Jo ennen valituksenalaista päätöstä A on kuitenkin puhelimitse ilmoittanut vakuutuslaitokselle, että hänellä on ollut tarkoitus samalla kotona juoda kuppi kahvia. Valitusvaiheessa A painottaa sitä, että hänen pääasiallisena tarkoituksenaan on ollut mennä kahvitauolle. Työnantaja ei ole osoittanut tiettyä paikkaa kahvi- tai lounastaukoja varten. 

Vaikka lumenluontityössä kastuneiden työvaatteiden vaihtaminen johtuu työstä ja on edellytys työn jatkamiselle, tapaturman ei kuitenkaan voida katsoa sattuneen työnteon yhteydessä (TyTAL 21 §:n 1 momentti). Kyseessä ei ole myöskään työtehtävästä johtuva matkustaminen, jollaisena pidettäisiin esimerkiksi työkohteesta toiseen kulkemista (TyTAL 21 §:n 2 momentti), koska A on tapaturman sattuessa ollut matkalla kotiinsa.

Muutoksenhakulautakunta katsoo, että koko Strömforsin Ruukin aluetta ei voi pitää A:n työntekopaikkana tai työntekopaikan alueena. A:n työntekopaikat ovat tietyt Ruukin alueella eri osoitteissa sijaitsevat siivouskohteet, ja työntekopaikkojen alueet ovat ne alueet, joilla hän työtehtävien ja työn tekemiseen liittyvien toimien vuoksi liikkuu. Jotta työntekopaikan alueella sattunut tapaturma korvattaisiin, työntekopaikalla olemisen pitäisi liittyä työn tekemiseen. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että tapaturma ei ole sattunut A:n työntekopaikan alueella työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa (TyTAL 22 §). 

Tapaturman sattuessa A on ollut matkalla työkohteesta kotiin. Kyseessä ei kuitenkaan ole tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka (TyTAL 23 §:n 1 kohta), koska hän on lähtenyt käymään kotonaan kesken työpäivän.  

Koska A on jo ennen valituksenalaista päätöstä ilmoittanut olleensa tapaturman sattuessa matkalla kotiin tarkoituksenaan myös juoda kuppi kahvia, muutoksenhakulautakunta katsoo, että kyseessä voidaan katsoa olleen virkistystauko. Kyseisenä päivänä A oli tehnyt työtä klo 7.00 alkaen, ja klo 10.30 on ollut luonteva virkistystauon aika. Työnantaja ei esitetyn selvityksen perusteella ole osoittanut P:lle tiettyä paikkaa kahvi- tai lounastaukoja varten, ja kotona käymisen virkistystauolla voidaan katsoa olevan tavanomaista. A asuu ruukin alueella, työntekopaikkojen alueiden läheisyydessä. Hän on oman selvityksensä mukaan matkalla kotiin ennen tapaturman sattumista käynyt myös hoitamassa työtehtäviä toisessa työntekopaikassa. Virkistystauolla kotona kahvilla käyminen ei ole aiheuttanut merkittävää ajallista katkosta työntekoon. Esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoo, että kyseessä on työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n ja 23 §:n 2 kohdan nojalla korvattava työtapaturma.

Äänestys 7-3. Asia on ratkaistu tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan vahvennetussa jaostossa. 

Eriävän mielipiteen mukaan valitus tulee hylätä seuraavin perustein: 

Perustelut, kuten enemmistön johtopäätökset lukuun ottamatta niiden viimeistä kappaletta. 

A oli hoitoon hakeutumisen yhteydessä ja alkuvaiheessa antamissaan selvityksissä kertonut olleensa menossa tapaturman sattuessa kotiin vaihtamaan työssä kastuneita vaatteitaan. Näin oli kuvattu myös tapaturmailmoituksessa. Vasta myöhemmin A on ilmoittanut, että tarkoitus oli samalla käynnillä juoda kahvia. Ensi vaiheessa annettuja tapahtumakuvauksia pidetään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan luotettavimpina kuvauksina tapaturman sattumisolosuhteista. Näin ollen kotona käynnin alkuperäinen ja pääasiallinen syy on ollut kastuneiden vaatteiden vaihtaminen eikä virkistystauoksi katsottava kahvitauko. Se, että tarkoituksena oli myöhemmin ajatellen vaatteiden vaihdon lisäksi juoda kahvia, ei muuta olosuhteita virkistystauoksi.

 

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 14.49