Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys oikeudesta korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, kun vahingoittunut on kaatunut matkalla töistä terveyskeskukseen

Antopäivä: 15.2.2017

Tapaturmailmoituksen mukaan A:lle on sattunut 3.5.2016 työmatkalla klo 14:10, matkalla terveyskeskukseen, tapaturma. Tapaturmapäivänä A:n työn on pitänyt päättyä klo 15:00. Sairauskertomuksen 3.5.2016 mukaan A:lla on ollut varattuna aika tälle päivälle muutaman päivän ajan jatkuneen silmän punoittelun sekä vasemman päkiän alueen kivun vuoksi. Lisäksi on mainittu, että A:lle on sattunut tapaturma vastaanotolle tullessaan. Vakuutuslaitos eväsi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen korvauksen 3.5.2016 sattuneesta tapaturmasta, koska se ei ole sattunut työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:ssä säädetään. Muutoksenhakulautakunta kumosi vakuutuslaitoksen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen työtapaturmasta 3.5.2016. Muutoksenhakulautakunta totesi, että on sattunut A:n normaalilla työmatkareitillä, eikä poikkeamalla terveysasemalle. A ei myöskään ole lähtenyt kesken päivän töistä, vaikkakin tapaturmailmoituksessa on mainittu työpäivän päättyvän klo 15:00 tapaturman sattuessa klo 14:10. Työnantajan selvityksen mukaan A:lla on ollut kertyneitä ylityövapaita ja hän on tämän vuoksi lähtenyt töistä kyseisenä päivänä aikaisemmin. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyseessä on ollut työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittama tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka. Näin ollen tapaturma 3.5.2016 on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan korvattava työtapaturma.
Tamla 15.2.2017 – 2868/2016. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 6 – 4.
Vakuutusoikeus hylkäsi 6.11.2018 antamallaan päätöksellä vakuutuslaitoksen valituksen.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle ei myönnetä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta 3.5.2016 sattuneesta tapaturmasta, koska se ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:ssä tarkoitettu työtapaturma. Tapaturma ei ole sattunut työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 21-25 §:ssä säädetään.

A:n tapaturma on sattunut matkalla terveysasemalle. Kyseessä ei ole työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka.

Kesken päivän tapahtuneen työterveyshuoltokäynnin matkalla sattunut vahinkotapahtuma on korvattava, jos vahingoittunut on hakeutunut hoitoon tapaturmavahingon tai sen epäilyn vuoksi, tai kun syynä on äkillinen sairastuminen kesken työpäivän, työterveyshuoltolain perusteella työnantajan järjestettäväksi kuuluva työterveyshuolto tai muu työstä johtuva velvoite tai työnantajan määräys (24§: 4 ja 5 kohta).
Saatujen selvitysten perusteella matka terveysasemalle ei ole johtunut edellä mainituista syistä. Sairauskertomusmerkinnän mukaan A on hakeutunut lääkärin vastaanotolle muutaman päivän jatkuneen silmän punoittelun vuoksi ja päkiän kivun takia. Kyseessä ei ole ollut äkillinen, kesken työpäivän tapahtunut sairastuminen, vaan käynti on johtunut muun sairauden hoitamisesta. Näin ollen korvausta ei voida myöntää työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

A:n työnantajan vakuutukseen ei kuulu työtapaturma- ja ammattitautilain 199 §:n mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta, joten korvaus evätään myös sillä perusteella.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A:n työnantaja vaatii päätöksen oikaisemista. Päätös perustuu virheellisiin tulkintoihin. Tapaturma sattui A:n normaalin työmatkareitin varrella. Hän oli työpäivän päätyttyä lähtenyt työpaikalta kohti kotiaan. Hän oli aikeissa poiketa terveysasemalle, mutta onnettomuus sattui hänen ollessaan vielä normaalilla työmatkareitillä. Vahinkoilmoituksesta käy ilmi, että työvuoroluetteloon oli merkitty työpäivän päättyvän klo 15. A:lla oli kuitenkin kertyneitä ylityövapaita, joten hän esimiehensä luvalla poistui työpaikaltaan ennen edellä mainittua ajankohtaa. Hän ei ollut enää samana päivänä aikeissa palata työpaikalleen. Valituksen liitteeksi työnantaja on oheistanut kartan työmatkareitistä.

Myös A vaatii muutosta päätökseen. Hän lähti työpäivän päätteeksi (ei siis kesken työpäivän) kotimatkalle tarkoituksenaan poiketa terveysasemalle, joka sijaitsee normaalin työmatkan varrella. Hän ei edes ehtinyt terveysasemalle ennen tapaturman sattumista. Tapaturma sattui normaalilla kotimatkareitillä ennen aiottua vähäistä poikkeamaa. Työnantajan lähettämän valituksen liitteenä on kartta kotimatkareitistä.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, ettei valituksissa liitteineen ole esitetty syytä päätöksen muuttamiseen. Kyseessä ei ole työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka. Tavanomainen työssäkäynnistä johtuva matka asunnon ja työpaikan välillä tarkoittaa välitöntä matkaa työpäivän alkaessa asunnolta työpaikalle ja työn päätyttyä takaisin.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen työtapaturmasta 3.5.2016.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Tapaturmailmoituksen mukaan A on 3.5.2016 työmatkalla klo 14:10 terveyskeskukseen kompastunut katukivetykseen, jolloin hänen oikea kätensä/ranteensa on osunut katuun. Ranteeseen on tullut murtumia ja nivelvaurioita. Tapaturmailmoituksessa on mainittu, että tapaturmapäivänä A:n työn on pitänyt päättyä klo 15:00.

Sairauskertomuksen 3.5.2016 mukaan A:lla on ollut varattuna aika tälle päivälle muutama päivä jatkuneen silmän punoittelun sekä vasemman päkiän alueen kivun vuoksi. Lisäksi on mainittu, että A on kaatunut vastaanotolle tullessaan ja nyt oikea ranne on kipeä.

A on vielä 3.5.2016 illalla hakeutunut päivystykseen ranteen oireilun takia. Sairauskertomuksen mukaan hän on kaatunut matkalla töistä terveyskeskukseen.

Asiakirjoihin on liitetty kartta A:n käyttämästä työmatkareitistä.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 20 ja 23 §

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A on 3.5.2016 lähtenyt töistä kotiin ja ollut aikeissa poiketa matkalla terveysasemalle, jonne hänellä oli etukäteen varattuna aika. A on kuitenkin matkalla kaatunut ja loukannut oikean ranteensa. Asiakirjoihin liitetyn kartan mukaan tapaturma on sattunut A:n normaalilla työmatkareitillä eikä poikkeamalla terveysasemalle. A ei myöskään ole lähtenyt kesken päivän töistä, vaikkakin tapaturmailmoituksessa on mainittu työpäivän päättyvän klo 15:00 tapaturman sattuessa klo 14:10. Työnantajan selvityksen mukaan A:lla on ollut kertyneitä ylityövapaita ja hän on tämän vuoksi lähtenyt töistä kyseisenä päivänä aikaisemmin. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että kyseessä on ollut työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittama tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka. Näin ollen tapaturma 3.5.2016 on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan korvattava työtapaturma.

Eriävät mielipiteet:

Tapaturma ei sattunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetulla A:n tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla asunnon ja työpaikan välillä, vaan hänen ollessaan matkalla työpaikaltaan terveysasemalle. Vaikkakin tapaturma sattui A:n ollessa vielä samalla reitillä, jota hän normaalisti käyttää työmatkaansa, matkan ensisijaisena tarkoituksena oli kuitenkin terveysasemalla käynti silmä- ja jalkavaivan vuoksi. A oli lähtenyt työstään ennen normaalin työaikansa päättymistä mennäkseen terveysasemalle etukäteen varatulle lääkärinvastaanotolle. Käyntiin kuluvan ajan pituus ei ollut myöskään etukäteen varmuudella tiedossa.
Sivu päivitetty 1.4.2024