Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotut housut määrättiin korvattavaksi vaatimuksen mukaisesti ilman housujen arvon alentumiseen perustuvaa vähennystä

Antopäivä: 30.10.2017

A:lle on sattunut tapaturma, jonka sairaanhoidon yhteydessä hänen housunsa on leikattu. Housujen hinta on ollut noin 60 euroa ja ne ovat olleet noin vuoden vanhat. Vakuutuslaitos korvasi rikkileikatuista housuista 70 % ostohinnasta, joka arvioitiin myyntiarvoksi tällä hetkellä. Muutoksenhakulautakunta totesi, että työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:n mukaan korvataan sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet. Työtapaturma- ja ammattitautilakia koskevan hallituksen esityksen HE 277/2014 54 §:ää koskevan perustelun mukaan lakiin on ehdotettu kirjattavaksi vakiintunut käytäntö vaatteiden ja sormuksen korjauksen korvaamisesta, kun ne on jouduttu rikkomaan sairaanhoidon antamiseksi. Tarkoituksena on ollut säilyttää korvauskäytäntö tältä osin ennallaan. Muutoksenhakulautakunta totesi, että aikaisemmassa ratkaisukäytännössä sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikottujen vaatteiden korvauksesta ei ole tehty arvon alentumiseen perustuvia vähennyksiä. Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:ssä eikä sitä koskevista perusteluista käy ilmi perusteita, joilla voitaisiin perustella vakuutuslaitoksen korvauksesta tekemä vähennys. Näin ollen A:lla on oikeus saada korvausta sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotuista vaatteista vaatimuksensa mukaisesti 60 euroa. Tamla 453/2017 – antopäivä 30.10.2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 7-3.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A on saanut 9.11.2016 sattuneessa tapaturmassa vasemman nilkan murtuman. A on kuljetettu tapaturmapaikalta ambulanssilla sairaalaan. Ensiavussa sairaanhoidon yhteydessä housut on jouduttu leikkaamaan. A:n ilmoituksen mukaan rikkileikatut housut ovat maksaneet 60 euroa ja ovat olleet noin vuoden vanhat. A:lle on korvattu sairaanhoidon yhteydessä rikotut housut käyvän arvon eli esineen myyntiarvon mukaan. Käyvässä arvossa otetaan huomioon housujen ikä ja kunto. Rikkileikatuista housuista on korvattu 70 % ostohinnasta. Tämä määrä on arvioitu myyntiarvoksi tällä hetkellä. Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella ei ole mahdollisuutta päästä parempaan asemaan kuin mitä muissa lakisääteisissä vakuutuksissa korvataan. Muissa lakisääteisissä vakuutuksissa korvataan vain käyvän arvon eli esineen tämän hetkisen myyntiarvon mukaan.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii 60 euron hintaisten housujen korvaamista 100 %:n mukaan. Hän katsoo, että tapaturman sairaanhoidon yhteydessä rikottujen vaatteiden korvaamiseen tulee soveltaa työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:ää, jonka mukaan vahingoittuneelle korvataan sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet. Laissa ei ole mainintaa, että rikottuihin vaatteisiin tehtäisiin ikä- tai muita vähennyksiä.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että muutoshakemuksessa ei ole esitetty mitään sellaista perustetta, joka antaisi aihetta muuttaa annettua päätöstä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muuttaa valituksenalaista päätöstä ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle korvausta sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotuista housuista 60 euroa.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

A:lle on sattunut 9.11.2016 tapaturma, kun hän on liukastunut ja nilkka on murtunut. A on sähköpostissaan 13.11.2016 kertonut, että ensiavussa hoitajat ovat leikanneet housut rikki, koska niitä ei saatu jalasta pois muuten. Housujen hinta on ollut noin 60 euroa. Myöhemmin A on kertonut vielä, että housut ovat olleet noin vuoden vanhat.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:n mukaan vahingoittuneelle korvataan hänen käytössään olleet vahinkotapahtuman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset ja -liivit sekä tekojäsenet, -nivelet ja -elimet. Lisäksi vahingoittuneelle korvataan sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet ja rikotun sormuksen korjaus.

Johtopäätökset

A:lle on sattunut 9.11.2016 tapaturma, jonka sairaanhoidon yhteydessä hänen housunsa on leikattu. Muutoksenhakulautakunta toteaa, että työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:n mukaan korvataan sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet. Työtapaturma- ja ammattitautilakia koskevan hallituksen esityksen HE 277/2014 54 §:ää koskevan perustelun mukaan lakiin on ehdotettu kirjattavaksi vakiintunut käytäntö vaatteiden ja sormuksen korjauksen korvaamisesta, kun ne on jouduttu rikkomaan sairaanhoidon antamiseksi. Tarkoituksena on ollut säilyttää korvauskäytäntö tältä osin ennallaan. Muutoksenhakulautakunta toteaa, että aikaisemmassa ratkaisukäytännössä sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikottujen vaatteiden korvauksesta ei ole tehty arvon alentumiseen perustuvia vähennyksiä.

Edellä esitetty huomioon ottaen muutoksenhakulautakunta katsoo, ettei työtapaturma- ja ammattitautilain 54 §:ssä eikä sitä koskevista perusteluista käy ilmi perusteita, joilla voitaisiin perustella vakuutuslaitoksen korvauksesta tekemä vähennys. Näin ollen A:lla on oikeus saada korvausta sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotuista vaatteista vaatimuksensa mukaisesti 60 euroa.

Eriävä mielipide:

Valitus enemmälti hyläten valituksenalaista päätöstä olisi tullut muuttaa ja määrätä vakuutuslaitos suorittamaan A:lle sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotuista vaatteista 50 euroa. Jos vahingoittuneelle hyvitetään sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotuista vaatteista yli niiden käyvän arvon, kysymys ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittamalla tavalla korvaamisesta, vaan muunlaisesta hyvittämisestä. Lisäksi työtapaturma- ja ammattitautilaissa ei ole sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikottujen vaatteiden arvon määrittämisestä omaa säännöstä.

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 15.20