Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturman ei katsottu sattuneen työhön liittyvään koulutustilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa eikä sitä korvattu erityisissä olosuhteissa sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 1-kohdan perusteella

Antopäivä: 6.4.2017

A on ollut työnantajansa hyväksymällä koulutusmatkalla ulkomailla ajalla 14.-18.3.2016. Koulutuspaikkana on ollut kurssikeskus, josta A ei ole kertomansa mukaan poistunut koko kurssiviikon aikana. Koulutustilaisuuden ohjelma-aikataulun mukaan 17.3.2016 on ollut klo 17.15-19.30 välillä esitelmiä/esityksiä. Erillistä virkistäytymisaikaa tai kuntosaliharjoittelua ei ole ohjelmaan merkitty. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahinko 17.3.2016 klo 18 on sattunut A:n vapaa-ajaksi katsottavalla ajalla. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta saada korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla 17.3.2016 sattuneesta vahinkotapahtumasta. Tamla 2710/2016 – antopäivä 6.4.2017.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan 17.3.2016 tapaturma ei ole sattunut lain tarkoittamassa tapaturmasuojan piiriin kuuluvassa toiminnassa. Kyse ei ole ollut lain tarkoittamasta koulutus- tai virkistystilaisuuteen kuuluvasta toiminnasta. Tapaturma on sattunut tilaisuuden ohjelmaan merkityn toiminnan ulkopuolella ja kyse on ollut ennemmin vapaa-ajan harrastuksesta. A ei ole myöskään toiminut tilaisuuden vetäjänä tai isäntänä. Tämän vuoksi A:lle ei voida maksaa korvausta.
Tapaturmasuoja koskee vain tilaisuuden ohjelmaan kuuluvaa ja merkittyä toimintaa. Tapaturmasuojan piiriin kuuluu tilaisuuden yhteyteen järjestetty ruokailu ja virkistykseen tavanomaisesti kuuluva toiminta. Tapaturmasuoja ei koske toimintaa, kun työntekijä on poistunut tilaisuuden pitopaikalta tai sen välittömästä läheisyydestä yksityisasioiden vuoksi. Tapaturmasuoja ei koske oleskelua kokonaisuudessaan yöpymistä tai majoittumista edellyttävässä tilaisuudessa. Tilaisuuteen kuuluvaa toimintaa arvioidaan työpaikan ja yleisen käytännön kannalta.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii päätöksen kumoamista ja vahingon korvaamista työtapaturmana pakollisen työajan tapaturmavakuutuksen perusteella.

Illallista edeltävällä tauolla klo 18 kuntosalilla kollegan nyrkkeilyhanska osui oikeaan peukaloon aiheuttaen nivelvelsiteen repeämisen. Koulutuspaikka sijaitsee etäällä muista kaupungeista ja tämän vuoksi kurssipaikalta poistuminen ei käytännössä ole mahdollista kurssin aikana. Koulutus on hyvin intensiivinen ja koulutuspäivän pituus on klo 7-20, jonka jälkeen koulutusryhmä käy vielä yhdessä syömässä. Koulutuksessa on tauko klo 11–15 ja ennen illallista. Näiden taukojen aikana suositellaan liikunnallista aktiivisuutta, jotta vireystila pysyy yllä koko kurssiviikon aikana. Koulutuspaikka on valittu siten, että taukojen aikana on mahdollista harrastaa monipuolisesti liikuntaa, kuten murtomaahiihtoa, pujottelua, lenkkeilyä, kuntosaliharjoittelua ja uintia. Tarkoitus on, että kukin voi harrastaa valitsemaansa liikuntaa eikä ohjattua liikuntaa ole mielekästä tai resurssien puolesta mahdollistakaan järjestää. Vapaa-aika koulutusten ulkopuolella on tarkoitettu käytettäväksi edellä kuvatun tavan lisäksi verkostoitumiseen kollegojen kanssa. Varsinaista vapaa-aikaa ei käytännössä ole, vaan koko koulutusviikko palvelee ammattiin valmistumista.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että muutoshakemuksessa liitteineen ei ole esitetty mitään sellaista perustetta, joka antaisi aiheen muuttaa annettua päätöstä.
A on mennyt ohjelmaan merkityn luennon aikana kuntosalille kollegan kanssa vapaaehtoisella virkistystauolla. Ohjelmaan ei ole merkitty 17.3.2016 kyseiselle ajalle erillistä virkistäytymisaikaa tai kuntosaliharjoittelua. A:n ilmoittaman vahinkotapahtuman on katsottava tapahtuneen vapaa-ajalla.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

A on ollut koulutusmatkalla ulkomailla ajalla 14.3.2016-18.3.2016. Hän on 17.3.2016 mennyt luentojen jälkeen virkistäytymisajalla kollegan kanssa kuntosalille. Kollegalla oli nyrkkeilyhanskat ja iskiessä ”pestareihin” kollega löi vastaan ja nyrkki osui peukaloon, joka vääntyi.

A:n oman selvityksen mukaan vahinkotapahtuma sattui noin klo 18. Vahinkotapahtuma sattui koulutustilaisuuden vapaaehtoisessa osassa virkistäytymishetkellä. Tapahtuman virallinen osuus alkoi klo 7.40 ja päättyi klo 22.00.
Ohjelman mukaan 17.3.2016 on ollut esitelmiä/esityksiä klo 17.15 – 19.30.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 §:n 1 momentin mukaan tämän lain mukaisena vahinkotapahtumana korvataan työtapaturma ja ammattitauti siten kuin jäljempänä säädetään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin 21—25 §:ssä säädetään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmana pidetään myös tapaturmaa, joka ei ole korvattava 21 tai 22 §:n nojalla ja joka on sattunut työntekijälle:
1) työhön liittyvään koulutustilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa, jos tilaisuus on työnantajan järjestämä tai työnantaja on hyväksynyt siihen osallistumisen;
2) työhön liittyvään virkistystilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa, jos tilaisuus on työnantajan järjestämä tai työnantaja on hyväksynyt siihen osallistumisen;
3) hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisessa työkykyä ylläpitävässä toiminnassa, jonka työnantaja on työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella järjestänyt työntekijöille yhdessä työterveyshuollon kanssa;
4) terveydenhuollon vastaanotolla käyntiin kuuluvassa toiminnassa, kun käynNn syynä on ollut tässä laissa tarkoitettu vahinko tai sen epäily;
5) terveydenhuollon vastaanotolla käyntiin kuuluvassa toiminnassa, kun käynNn syynä on äkillinen sairastuminen kesken työpäivän, työterveyshuoltolain perusteella työnantajan järjestettäväksi kuuluva työterveyshuolto, muu työstä johtuva velvoite tai työnantajan määräys;
6) kuntoliikunnassa työaikana, jos liikunta on työnantajan hyväksymää ja sen tarkoituksena on ollut työntekijän fyysistä kuntoa koskevien erityismääräysten täyttäminen;
7) matkalla asunnolta tai työntekopaikalta 1—6 kohdassa tarkoitettuun tilaisuuteen tai toimintaan ja takaisin sen mukaisesti kuin 23 §:n 1 kohdassa säädetään; tai
8) työntekijän ollessa majoittuneena työnsä vuoksi poikkeuksellista tapaturman vaaraa aiheuttavissa olosuhteissa, jos tapaturma on johtunut näihin olosuhteisiin liittyvästä syystä.

Hallituksen esityksen (HE 277/2014) mukaan tapaturmasuoja koskee vain sitä toimintaa, joka kuuluu koulutus- tai virkistystilaisuuteen. Se, mikä on tällaiseen tilaisuuteen kuuluvaa toimintaa, arvioidaan ensisijaisesti tilaisuuden ohjelman tai tilaisuuden luonteen perusteella ja viime kädessä sen mukaan, minkä työpaikan tai yleisen käytännön mukaan voidaan katsoa kuuluvan tällaiseen tilaisuuteen. Suojan piiriin kuuluu siten myös tilaisuuden yhteyteen järjestettyyn ruokailuun tai virkistykseen tavanomaisesti kuuluva toiminta. Sen sijaan turva ei kata toimintaa ruokailu- tai virkistystauon aikana, kun työntekijä on poistunut tilaisuuden pitopaikalta tai sen välittömästä läheisyydestä omaehtoisen ruokailun tai yksityisasioiden vuoksi. Korvaussuoja ei myöskään kata oleskelua kokonaisuudessaan yöpymistä tai majoittumista edellyttävässä koulutus- tai virkistystilaisuudessa. Siten hotellissa tai koulutuskeskuksessa yöpymiseen liittyvä vapaa-aikaan kuuluva toiminta jää suojan ulkopuolelle. Turva koskee myös erilaisten liikunnan muotojen yhteydessä sattuneita vahinkoja, jos tällainen toiminta sisältyy tilaisuuden ohjelmaan. Korvaamisen edellytyksenä on, että vahinkotapahtuma on syy-yhteydessä koulutus- tai virkistystilaisuuteen kuuluvaan toimintaan.

Johtopäätökset

Työntekopaikan alueen ulkopuolella koulutustilaisuudessa sattunut tapaturma korvataan työtapaturmana, jos koulutustilaisuus on työhön liittyvä, se on työnantajan järjestämä tai hyväksymä ja tapaturma sattuu koulutustilaisuuteen kuuluvassa toiminnassa.

Saadun selvityksen mukaan A on ollut työnantajansa hyväksymällä koulutusmatkalla ulkomailla ajalla 14.-18.3.2016. Koulutuspaikkana on ollut kurssikeskus, josta A ei ole kertomansa mukaan poistunut koko kurssiviikon aikana. Koulutustilaisuuden ohjelma-aikataulun mukaan 17.3.2016 on ollut klo 17.15-19.30 välillä esitelmiä/esityksiä. Erillistä virkistäytymisaikaa tai kuntosaliharjoittelua ei ole ohjelmaan merkitty.

Muutoksenhakulautakunta katsoo, että vahinko 17.3.2016 klo 18 on sattunut A:n vapaa-ajaksi katsottavalla ajalla. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta saada korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla 17.3.2016 sattuneesta vahinkotapahtumasta.

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 12.55