Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa

Antopäivä: 15.2.2018

A on ollut matkalla kotoaan töihin, mutta hän on ennen sitä mennyt ostamaan työpäivää varten juotavaa huoltoasemalta. Hän on kaatunut huoltoaseman ulko-oven edessä. Muutoksenhakulautakunta määräsi lainmukaisen korvauksen työtapaturmasta. Muutoksenhakulautakunta katsoi tapaturman sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Tapaturma on sattunut vähäiseksi katsottavan tavanomaiselta työmatkareitiltä poikkeaman aikana A:n kaatuessa huoltoaseman ulko-oven edessä. Kävelyn huoltoaseman ovelle ei voida katsoa olevan A:n huolto- asemalle hakeutumisen syyn eli kaupassakäynnin tekemistä, vaan vasta siihen valmistautumista.

Tamla 15.2.2018 – 3199/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 6-4. 

Vakuutusoikeus hylkäsi vakuutuslaitoksen valituksen (Dnro 1301/2018/2808). 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lla ei ole oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin tapaturmasta 18.5.2017.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A:n työnantaja vaatii muutosta päätökseen. Työmatkallaan A teki säännöksessä sallitun vähäisen poikkeaman, koska hän poikkesi lyhyesti huoltoasemalla tarkoituksenaan ostaa työpäivän varalle juomapullo. Kävellessään huoltoaseman myymälään hän kuitenkin kaatui myymälän ovella. Myös ajallinen yhteys täyttyy, koska A:n työvuoro oli alkamassa klo 9.00 ja tapaturma sattui hieman yli klo 8.00. Ajoaika A:n kotoa työpaikalle on noin 40 minuuttia, missä pitää varautua myös etsimään parkkipaikka.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että valituskirjelmässä ei ole tuotu esiin sellaista olennaista uutta tietoa, joka aiheuttaisi muutosta sen kantaan.

A on poikennut työmatkallaan ostamaan juotavaa. Hän on astunut huoltoaseman edessä olevalle betoniportaalle huonosti, jolloin jalka on livennyt ja hän on kaatunut. Korvattavalla poikkeamalla tarkoitetaan konkreettisesti matkan tekoa ja vain matkan teon aikana sattuneet tapaturmat korvataan. Vakuutusturva ei ulotu itse sen toiminnan tai tehtävän tekemiseen, jonka vuoksi poikkeama tapahtuu.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen työtapaturmasta 18.5.2017.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Tapaturmailmoituksen mukaan H on 18.5.2017 klo 8.15 ollut menossa ostamaan juotavaa huoltoasemalta. Hän on kaatunut huoltoaseman ulko-oven edessä olevalle portaalle. Työpäivä oli tuolloin klo 8.00-16.00. H on ollut menossa kotoaan työpaikalleen. H toimii henkilökohtaisena avustajana.

H:n selvityksen 9.6.2017 mukaan hän on hakenut huoltoasemalta juomaa työpäivää varten. Hän ei käytä samaa reittiä päivittäin, koska työpaikat eivät ole aina samassa osoitteessa. Silloin, kun hän menee kyseisille ihmiselle avustamaan, tämä kuuluu reittiin.

Sovelletut säännökset ja oikeusohjeet

Työtapaturma- ja ammattitautilain 20 ja 23 §.

Hallituksen esityksen HE 277/2014 (työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin yksityiskohtaiset perustelut) tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla asunnon ja työpaikan välillä tarkoitettaisiin matkaa työpäivän alkaessa asunnolta työpaikalle ja työn päätyttyä takaisin. Tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla tarkoitettaisiin sellaista asunnon ja työpaikan välistä työmatkareittiä, jonka käyttäminen on perusteltua ottaen huomioon muun muassa kulkuyhteydet, käytettävä kulkuväline, liikenneolosuhteet sekä matkan pituus ja siihen kuluva aika. Vaikka lähtökohtana on lyhimmän reitin periaate, työssäkäynnistä johtuvalla matkalla ei tarkoiteta välttämättä matkallisesti lyhintä tai suorinta matkareittiä. Esimerkiksi liikenneruuhkien vuoksi voi olla perusteltua käyttää matkallisesti pitempää, mutta siinä tilanteessa ajallisesti selvästi lyhyempää matkareittiä. Toisaalta pidemmän matkareitin käyttö voi johtua vaarallisista liikenneolosuhteista. Tavanomainen kulkutie voi myös olla suljettu esimerkiksi tien kunnostustoimenpiteiden takia.

Hallituksen esityksen mukaan työssäkäynnistä johtuva matkareitti voisi myös vaihdella sen mukaan, mitä kulkuneuvoa työntekijä kulloinkin käyttää työmatkansa tekemiseen tai mitä kulkuvälineitä hänellä on käytettävissä. Tavanomaisena pidettävä työssäkäynnistä johtuva matka asunnon ja työpaikan välillä voisi siten vaihdella jopa päivittäin edellä tarkoitetuista syistä johtuen. Tämä vaihtelu ei saa kuitenkaan johtua selvästi työmatkan tekemiseen liittymättömistä syistä.

Hallituksen esityksen mukaan asunnon ja työpaikan väliseen matkaan luettaisiin myös vähäinen poikkeaminen edellä kuvatulta tavanomaiselta matkareitiltä, kun poikkeaminen tapahtuu lasten päivähoitoon viennin tai sieltä noudon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi. Lähtökohtana arvioinnissa olisi se tavanomainen matkareitti, jota työntekijä käyttäisi työssä käydessään ilman edellä tarkoitettua syytä. Vähäisenä ei pidettäisi poikkeamaa, jossa on pikemminkin kysymys erillisestä matkasta lapsen viemiseksi hoitopaikkaan kuin poikkeamasta asunnon ja työpaikan väliseltä matkalta. Vähäinen poikkeaminen ei olisi kysymyksessä, kun poikkeaminen asunnon ja työpaikan väliseltä reitiltä on ajallisesti tai matkallisesti huomattava. Kohdassa mainitulla muulla syyllä tarkoitettaisiin esimerkiksi lapsen vientiä ja noutoa koulusta, poikkeamista tavan-omaisen työmatkareitin varrella olevalla huoltoasemalla auton tankkaamiseksi tai auton vientiä työmatkareitin varrella olevaan korjaamoon.

Hallituksen esityksen mukaan kun poikkeaminen ei ole huomattava, korvaussuoja koskisi sitä aikaa, jona työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin. Turva ei ulottuisi itse sen tehtävän tai toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä tapahtuu, kuten asiointiin ruokakaupassa, ostoskeskuksessa tai päiväkodissa. Suoja jatkuisi, kun työntekijä päiväkodissa tai kaupassa asioituaan jälleen jatkaa matkaansa. Näin ei kuitenkaan olisi silloin, kun kysymys on ajallisesti niin huomattavasta poikkeamasta, ettei matkaa voida enää pitää työstä johtuvana, vaan muusta syystä tehtynä matkana. Asunnolla tarkoitettaisiin paitsi työntekijän vakinaista asuntoa, myös tilapäistä asuntoa tai majoitusta samoin kuin vapaa-ajan asuntoa, josta työntekijä kulkee työn vuoksi työpaikalle tai takaisin.

Johtopäätökset

Esitetyn selvityksen perusteella H on ollut matkalla kotoaan töihin, mutta hän on ennen sitä mennyt ostamaan työpäivää varten juotavaa huoltoasemalta. Hän on kaatunut huoltoaseman ulko-oven edessä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi tapaturman 18.5.2017 sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Tapaturma on sattunut vähäiseksi katsottavan tavanomaiselta työmatkareitiltä poikkeaman aikana H:n kaatuessa huoltoaseman ulko-oven edessä. Kävelyn huoltoaseman ovelle ei voida katsoa olevan H:n huolto-asemalle hakeutumisen syyn eli kaupassakäynnin tekemistä, vaan vasta siihen valmistautumista. Tarkoituksena on ollut kävellä sisälle kauppaan, jotta itse tehtävä eli kaupassa asiointi voitaisiin ylipäänsä päästä aloittamaan. Huoltoaseman ulko-oven edessä sattuneen tapaturman on katsottava olevan korvaussuojan piirissä, koska tilanteessa varsinaista huoltoasemalle hakeutumisen syytä eli kaupassa asiointia ei ole vielä ehditty aloittamaan.

Näin ollen kyseessä on työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvattava työtapaturma.

Eriävät mielipiteet:

Kaksi eriävän mielipiteen jättänyttä olisivat kumonneet valituksenalaisen päätöksen katsoen, että kyseessä on ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla korvattava työtapaturma. Kyseessä on ollut vähäinen poikkeaminen matkareitiltä eikä kyseessä ole tapaturman sattuessa vielä ollut poikkeaman aikainen tehtävän tai toiminnan tekeminen, kun H ei ole vielä ehtinyt sisälle huoltoaseman kauppaan. Näin ollen kyseessä on työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvattava työtapaturma.

Valituksen hylkäämisen kannalla olleet neljä jäsentä Jäsenet olisivat hylänneet valituksen katsoen, että H:lle 18.5.2017 sattunut tapaturma ei ole sattunut tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla. Vaikkakin kyseessä on sinänsä ollut vähäinen poikkeama matkareitiltä, ei korvaussuoja kuitenkaan ulotu itse sen tehtävän tai toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä tapahtuu. Tapaturma on sattunut poikkeamalla eikä kyseessä näin ollen ole työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvattava työtapaturma.

Sivu päivitetty viimeksi 26.8.2020 9.58