Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Asiassa on kysymys hammasvaurion korvattavuudesta ja siitä, onko ruoan pureskelemisen yhteydessä sattunut tapaturman tunnusmerkit täyttävää tapaturmaa

Antopäivä: 21.8.2019

A:n hammas on 12.12.2017 haljennut hänen syödessään makkaraa ja kanaa. Ruoan seassa on ollut luun palanen / luun sirpale.

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei A:lle ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:n mukaista tapaturmaa.

Tamla 21.8.2019 – 3444/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 5-5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa lopputuloksen.

Lue lisää:

Esitiedot

Tapaturmailmoituksen mukaan A on 12.12.2017 syönyt buffetista kanaa ja makkaraa. Makkarassa oli jotain kovaa, kun hän pureskeli annosta. Hän tunsi heti, että rusahti, mutta hän ei heti löytänyt vauriota poskihampaasta. 

Hammas- ja leukatapaturmasta tehdyn todistuksen/hoitoehdotuksen 21.3.2018 mukaan A:n syödessä lounasta 12.12.2017 jokin kova kappale on jäänyt hampaiden väliin ja d 14 on haljennut. 

A:n vakuutuslaitokselle toimittaman selvityksen mukaan hän on 12.12.2017 ottanut lautaselleen sekä makkaraa että kanaa. Ruokaa syödessään/pureskellessaan hän on tuntenut rusahduksen, jolloin hän on huomannut, että ruoan seassa on ollut ilmeisestikin luun sirpale, jota hän on puraissut. Tämä ruoan seassa ollut sirpale on A:lla tallessa. Rusahdus on kohdistunut oikean ensimmäisen kulmahampaan kohdalle. Asiakirjoihin on liitetty kolme valokuvaa ruoasta löytyneestä luun sirpaleesta.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle ei myönnetä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta. Saatujen selvitysten mukaan A oli lounaalla buffetissa, jossa hän söi kanaa ja makkaraa. Ruokaa syödessään A tunsi rusahduksen, jolloin hän huomasi, että ruoan seassa oli luunsirpale, jota hän oli puraissut. 

Vahinkokuvauksista ei käy ilmi sellaista odottamatonta tekijää, jonka perusteella vahinkotapahtuma olisi tulkittavissa työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:ssä tarkoitetuksi tapaturmaksi. Yleisen elämänkokemuksen mukaan riippumatta valmistustavasta kana- ja makkararuoassa voi olla luita, luun osia tai siruja, joten kyseessä ei ole odottamaton tapahtuma. Näin ollen A:lle ei korvata aiheutunutta vahinkotapahtumaa työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla. Työtapaturma- ja ammattitautilain 38 §:n mukaisia korvausasian tutkimuskuluja ei katsota aiheutuneen. 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii tapaturman korvaamista kaikilta osin. Kanaruoassa voi olla luun siruja, mutta täysin odottamatonta on luun osan koko, joka oli täysin odottamaton tapahtuma. Milloinkaan aikaisemmin ei hänen syömässään kanaruoassa ole ollut niin isoa luun kappaletta, joka aiheutti hampaan vahingoittumisen korjauskelvottomaksi. 

Vakuutuslaitoksen lausunto

Vakuutuslaitos katsoo, että valituskirjelmässä liitteineen (mukaan lukien valokuvat hampaasta ja luunkappaleesta) ja vakuutuslaitokseen valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen vielä saadussa hammaslääkärikäynnin potilaskertomuksessa, ei ole esitetty sellaista olennaista uutta tietoa, joka aiheuttaisi muutosta sen kantaan valituksenalaisessa asiassa. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen. 

Perustelut

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 § 1 mom. ja 17 §.

Johtopäätökset

Muutoksenhakulautakunta katsoo, ettei A:lle ole 12.12.2017 sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:n mukaista tapaturmaa. Tyypillisiä tapaturmia ovat esimerkiksi kaatuminen ja putoaminen. Pelkästään se, että oireet ovat alkaneet kuvatun tapahtuman yhteydessä, ei tee tapahtumasta tapaturmaa, vaan itse vahinkotapahtuman tulee olla äkillinen ja odottamaton sekä aiheutua ulkoisesta tekijästä. 

Muutoksenhakulautakunta toteaa syödessä sattuvan hammasvaurion korvaamisen edellyttävän oikeuskäytännössä, että nautittu ruoka-aine on sisältänyt vierasesineen tai muuta ruokaan kuulumatonta ainetta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:n hammas on 12.12.2017 haljennut hänen syödessä makkaraa ja kanaa. Ruoan seassa on ollut luun palanen / luun sirpale. Ruoan pureskelun yhteydessä on tapahtunut odottamatta hampaan halkeaminen. Esitetyn selvityksen perusteella ei kuitenkaan voida katsoa näytetyn, että ruoassa olisi ollut oikeuskäytännön edellyttämää vierasesinettä tai muuta siihen kuulumatonta ainetta, jota voitaisiin pitää odottamattomana ja yllättävänä ulkoisena tekijänä. Yleisen elämänkokemuksen mukaan kanaruoka voi sisältää luun palasia. 

A ei näin ollen ole oikeutettu työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen, koska hänelle ei ole 12.12.2017 sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:n mukaista tapaturmaa.

Äänestysratkaisu 5 – 5. Eriävät mielipiteet: A on riittävällä tavalla osoittanut, että vahinko on aiheutunut ruokaan kuulumattomasta esineestä ja tämän vuoksi odottamattomasti. Näin ollen A:lle on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittama ulkoisen tekijän aiheuttama, odottamatta ja äkillisesti sattunut vahinkotapahtuma. Siten A:lla on oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen 12.12.2017 sattuneesta tapaturmasta. 

Sivu päivitetty viimeksi 11.12.2020 10.07