Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on vuosityöansion suuruudesta, kun vahinkotapahtuma on sattunut vahingoittuneen ollessa vanhuuseläkkeellä

Antopäivä 19.5.2022

 

A on jäänyt vanhuuseläkkeelle 1.2.2020. Hänelle on 11.1.2021 sattunut tapaturma X Oy:n työssä. A:n työsuhteen alkamispäivä on 4.5.2020 ja työsuhde on toistaiseksi jatkuva. Työsuhde on päätoiminen ja viikoittainen työaika on 37,5 tun­tia. Palkan määräytymisperusteena on kuukausipalkka, 3 500 euroa.

 

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan päivärahaa 37 000 euron vuosityöansion perusteella. Muutoksenhakulautakunta hyl­käsi valituksen enemmälti.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelujen mukaan arvioitaessa A:n vuosityöansiota eli sitä työansiota vahinkotapahtuman sattuessa, jonka A:n voidaan arvioida todennäköisesti jat­kuvasti saavan vuositasolla, otetaan huomioon A:n työnteko koko vanhuuseläkkeelläoloajalla eli 1.2.2020 alkaen aina tapaturman 11.1.2021 sattumiseen saakka. A:n ensimmäinen vanhuuselä­keaikainen työsuhde on alkanut 3.2.2020 eli lähes välittömästi vanhuuseläkkeen alettua ja päät­tynyt 9.4.2020. Se työsuhde, jossa tapaturma on sattunut, on alkanut 4.5.2020 eli vajaan kuu­kauden kuluttua edellisen työsuhteen päättymisestä. Vanhuuseläkeaikainen työnteko ei kuiten­kaan ole tapaturman sattuessa ollut jatkunut vielä vuotta. A:n ja hänen työnantajansa 6.3.2021 antamien selvitysten mukaan työt 4.5.2020 alkaneessa kokoaikaisessa työsuhteessa jatkuvat tu­levaisuudessa toistaiseksi.

Esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n vuosityöansioksi työ­tapaturma- ja ammattitautilain 73 §:n perusteella on arvioitava 37 000 euroa. A:n voidaan arvioida todennä­köisesti jatkuvasti saavan vuositasolla 37 000 euron ansiot, kun otetaan huomioon A:n vanhuus­eläkeajan työnteon ja vahinkopäivän työn luonne, työn kesto ja ansiot, työnjatkuminen sekä muut työnteon jatkuvuuteen vaikuttavat seikat. Muutoksenhakulautakunta otti huomioon A:n van­huuseläkeaikaisen työnteon kahdessa eri peräkkäisessä työsuhteessa arvioidessaan työn jatku­mista vahinkohetken työsuhteessa. Vanhuuseläkeajan työnteko ei kuitenkaan ollut jatkunut kes­keytyksettä vielä vuotta.

Tamla 19.5.2022 –1414/2021. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.