Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Ratkaisutoiminnan tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus: artiklat 12, 13, 14 ja 30
Laatimispäivä 25.5.2018
Päivitetty 20.9.2023

Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö, tietosuojavastaava

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Y-tunnus: 0457895-0
Osoite: PL 10, 00581 Helsinki
Puhelin: 09 228 5050
Sähköposti: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Mari Valakari
Osoite: PL 10, 00581 Helsinki
Sähköposti: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Ratkaisutoiminnan rekisterin tietojen käsittelyn tarkoituksena on vireillä olevien muutoksenhakuasioiden sekä ratkaistujen asioiden käsittely. Henkilötietoja käsitellään myös ratkaisutoimintaan liittyvien tietopyyntöjen käsittelemiseksi.

Henkilötietojen käsittely pohjautuu lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Nämä lait ovat mm.:
• laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1316/2010)
• työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)
• laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
• laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
• laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007)
• EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)
• tietosuojalaki (1050/2018)

Muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia muutoksenhakuasioita. Tämä laissa säädetty tehtävä tarkoittaa, että henkilötietojen käsittely on tarpeen myös lautakunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Rekisteröidyt ja henkilötiedot

Rekisteri pitää sisällään tiedon siitä, kuka on asian muutoksenhakija ja kuka on vakuutettu. Muutoksenhakija voi olla yksityishenkilö tai yritys. Vakuutettu on se henkilö, jonka vahinkotapahtumasta on kysymys. Useimmissa tapauksissa vakuutettu itse on myös muutoksenhakija.

Muutoksenhakuasiaan liittyvät henkilötietoryhmät

Vakuutetut:
• nimi, henkilötunnus, osoite, mahdolliset muut yhteystiedot, ammatti, tieto mahdollisesta turvakiellosta, asianumero, kieli, vahinkopäivä, vakuutuslaitoksen asianumero ja muut asiaan liittyvät tiedot, valitusasiakirjoista ja ratkaisutoiminnassa tuotettavista asiakirjoista mahdollisesti ilmenevät terveyttä ja taloudellista tilannetta koskevat tiedot sekä julkisuuslain 24 §:ssä tarkoitetut mahdolliset muut tiedot, jotka sisältyvät valitusasiakirjoihin

Yritysten yhteyshenkilöt:
• yhteyshenkilön nimi, titteli, työnantaja, yhteystiedot

Muutoksenhakijoiden asiamiehet ja edunvalvojat:
• nimi, yhteystiedot, valtakirja, tieto mahdollisesta turvakiellosta

Vakuutuslaitosten käsittelijät:
• nimi, yhteystiedot, työnantaja

Asiaa lautakunnassa käsitelleet henkilöt:
• nimi, rooli, sähköpostiosoite, asian käsittelyyn liittyvät tiedot

Päätöksentekoon osallistuneet jäsenet:
• nimi, rooli, sähköpostiosoite, asian käsittelyyn liittyvät tiedot

Valitusasiakirjoissa mainitut muut henkilöt:
• nimi, mahdollisesti työnantaja ja yhteystiedot

Lisäksi rekisteri sisältää tietopyyntöjen lähettäjien tiedot sekä asiaan liittyvän viestinnän.

Tietolähteet

Tiedot saadaan lautakuntaan saapuneesta valituksesta, siihen liittyvistä asiakirjoista ja lisäselvityksistä. Nämä asiakirjat saadaan muutoksenhakijan vakuutuslaitoksesta. Lisäksi tietoja voidaan pyytää työtapaturma- ja ammattitautilain 252 §:ssä mainituilta tahoilta, kuten terveydenhuollon toimintayksiköltä. Jos muutoksenhakijaa koskevia tietoja saadaan näiltä tahoilta, asiasta lähetetään kirjallinen tieto muutoksenhakijalle tai mahdolliselle asiamiehelle tai edunvalvojalle.

Lisäksi tietoja voidaan saada suoraan muutoksenhakijalta tai hänen asiamieheltään tai edunvalvojaltaan.

Osoitetiedot voidaan tarvittaessa tarkistaa Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä palvelusta.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tietoja luovutetaan asianosaiselle. Muilta edellytetään pääsääntöisesti asianosaisen antamaa valtakirjaa.

Tietoja voidaan pyynnöstä luovuttaa vakuutusoikeudelle, jolla on oikeus saada asiakirjoja lautakunnasta päätöksentekoprosessiaan varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös muissa lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille, kuten eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Lautakunnan ulkoistamien toimintojen taholta henkilötietojen käsittelijöinä toimivat esimerkiksi asianhallintajärjestelmän ylläpitäjä twoday Oy, M365-palveluita tuottava Microsoft sekä tiedoksiantojen toimittamisesta vastaava Posti Group Oyj.

Henkilötietojen siirtäminen

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Microsoftin M365-palveluissa käsiteltävien tietojen osalta tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 10.7.2023 lähtien tietoja siirretään Euroopan komission riittävyyspäätöksen perusteella. Liityttyään EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojakehykseen Microsoft on sitoutunut noudattamaan sovittuja tietosuojavelvoitteita.

9.7.2023 asti siirtoperusteena oli vuonna 2021 käyttöönotetut vakiosopimuslausekkeet. Vuonna 2023 päivitetyn tietojenkäsittelysopimuksen mukaan Microsoft noudattaa Euroopan talousalueen tietosuojalainsäädäntöä Euroopan talousalueelta peräisin olevien henkilötietojen keräämisen, käytön, siirron, säilyttämisen ja muun käsittelyn osalta. Henkilötietojen kaikkeen siirtoon kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle sovelletaan tietosuoja-asetuksen artiklassa 46 kuvattuja asianmukaisia suojatoimia, ja tällaiset siirrot ja suojatoimet dokumentoidaan tietosuoja-asetuksen 30(2) artiklan mukaisesti.

Rekisterin suojaus

Kaikkia rekisterin aineistoa käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lautakunta on varautunut henkilötietojen käsittelyyn liittyviin riskeihin ja rekisterin sisältämä aineisto on suojattu teknisesti ja organisatorisesti esimerkiksi alla olevin keinoin:
• käsittelyn ohjeistus
• laitteistojen suojaus
• käyttäjien tunnistus ja käyttöoikeuksien hallinta
• käyttötapahtumien eli lokitietojen rekisteröinti
• tiedonsiirtokanavien suojaus
• kulunvalvonta

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvat henkilötiedot säilytetään toistaiseksi. Poikkeuksena ovat sellaiset tietopyynnöt, joihin ei liity lautakunnan antamaa päätöstä. Näitä tietopyyntöjä säilytetään kymmenen vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet sekä niiden käyttäminen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä kirjallisen pyynnön lautakuntaan. Pyyntö lähetetään:
• sähköpostitse osoitteeseen tl(at)tapaturmalautakunta.fi tai
• postitse osoitteeseen Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, PL 10, 00581 Helsinki

Sähköpostiviesti suositellaan lähetettävän salattuna. Ohje salatun sähköpostin lähettämiseen löytyy lautakunnan internetsivuilta kohdasta YhteystiedotPyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Lautakunnan on kyettävä tunnistamaan oikeuttaan käyttävä henkilö. Tämän vuoksi pyynnössä tulee esittää seuraavat tunnistetiedot:
• nimi
• osoite
• puhelinnumero
• henkilötunnus
• asianumero

1. Tarkastusoikeus eli oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekistereihin on tallennettu. Hänellä on oikeus pyytää jäljennöstä omista tiedoistaan.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että lautakunta oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia henkilötietoja.

3. Oikeus poistaa tiedot (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Oikeutta tulla unohdetuksi ei sovelleta, koska lautakunta käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeutta tietojen siirtämisestä järjestelmästä toiseen ei sovelleta, koska henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen tai sopimukseen.

5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Käsittelyä rajoitetaan rekisteröidyltä saadun kirjallisen ilmoituksen perusteella, jos käsittelyn jatkamiseksi ei ole rajoittamisen ylimenevää perustetta. Pyyntöön on kirjattava, millä perusteella käsittelyn rajoittamista pyydetään ja mahdollisuuksien mukaan se, mihin asti käsittelyä pyydetään rajoittamaan.

6. Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
Lautakunta ei suorita automaattista päätöksentekoa tai käytä henkilötietoja profilointiin tai suoramarkkinointiin.

7. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (”kielto-oikeus”)
Oikeutta vastustaa käsittelyä ei sovelleta, koska lautakunta käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

8. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttävä vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Jotta lautakunta pystyy suorittamaan laissa säädettyä (1316/2010) tehtäväänsä eli ratkaisemaan muutoksenhakuasian, on rekisteröidyn toimitettava tarvittavat tiedot. Muutoksenhakuasiaa ei voida käsitellä ilman tarpeellisia henkilötietoja.

Päivitetty 20.9.2023