Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintavuonna jatkettiin muutoksenhakulautakunnan pääasiallisena tavoitteena viime vuosina olleen jutturuuhkan pienentämistä ja siinä onnistuttiinkin. Jo edellisenä vuonna oli asioita ratkaistu enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja sama kehitys jatkui myös vuonna 2010, jolloin ratkaistiin 5.547 valitusasiaa. Valituksia saapui 5.134 eli lähes sata vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja vuoden lopussa oli vireillä olevien asioiden määrä  vähentynyt lähes neljällä sadalla asialla.

Eduskunnan apulaissoikeusasiamiehen aloitteesta muutoksenhakulautakunnassa tehtiin syksyllä tarkastuskäynti, jonka aiheena olivat muutoksenhakulautakunnan toiminta ja valitusten käsittely lautakunnassa sekä hyvän hallinnon vaatimusten toteutuminen valitusten käsittelyssä. Oikeusasiamiehen vuoden 2010 tarkastusteemana ollut kielellisten oikeuksien toteutuminen ja hyvän kielenkäytön vaatimukset olivat myös tarkastuksessa esillä. Oikeusasiamiehen kansliaan oli etukäteisesti toimitettu tutustuttaviksi satunnainen otos päätösjäljennöksiä. Tarkastuskertomuksen mukaan nämä olivat hyvin perusteltuja ja niiden kieliasu oli moitteetonta. Tarkastuskäynti ei muutoinkaan antanut aihetta toimenpiteisiin.

Vuoden aikana muutoksenhakulautakunta antoi kaksi pyydettyä lausuntoa. Sosiaali- ja terveysministeriölle annettiin lausunto muutoksenhakulautakuntaa ja eräisiin siihen liittyvien lakien muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä sekä oikeusministeriölle työryhmän välimietinnöistä ”Hallintolainkäytön kehittäminen”.

Vuoden lopussa annettiin laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1316/2010) sekä laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (1317/2010).

Lakiin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta siirrettiin säännökset muutoksenhakulautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta, asioiden käsittelystä muutoksenhakulautakunnassa ja lautakunnan rahoituksen perusteista, jotka ennen olivat tapaturmavakuutuslaissa. Muutoksena aikaisempaan on, että uuden lain mukaan muutoksenhakulautakunnan päätoiminen puheenjohtaja nimitetään tehtäväänsä toistaiseksi. Myös puheenjohtajien varajäsenjärjestelmää uudistettiin niin että päätoimiselle puheenjohtajalle ja sivutoimisille varapuheenjohtajille nimitetään vain yksi yhteinen varajäsen, joka voi toimia näiden kaikkien sijaisena. Lain hyväksymisen jälkeen valtioneuvosto nimitti muutoksenhakulautakunnan jäsenet vuosiksi 2011-2015 uusien säännösten mukaisesti.

Vahvennetun jaoston kokoonpanoa vahvistettiin ja päätösvaltaisuuden edellytyksiä tarkistettiin. Lisäksi laki mahdollistaa yhden tuomarin ratkaisukokoonpanon yksinkertaisimmissa asioissa.

Muutoksenhakulautakunnassa on tähänkin asti voitu järjestää suullinen käsittely asian selvittämiseksi hallintolainkäyttölain 37 §:n mukaisesti tai asianosaisen pyynnöstä hallintolainkäyttölain 38 §:n mukaisesti, mutta tämän lain 39-50 §:ää ei ole voitu soveltaa, jotenesimerkiksi todistajien kuuleminen valan nojalla suullisesti ei ole ollut mahdollista. Nyt säädetyssä laissa tämä epäkohta on korjattu. Lisäksi suullista käsittelyä koskevaa menettelyä yhdenmukaistettiin eri sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnissa.

Jäsenet

Muutoksenhakulautakuntaan kuului päätoiminen puheenjohtaja, kaksi sivutoimista varapuheenjohtajaa ja 15 varsinaista jäsentä sekä heidän 18 henkilökohtaista varamiestään. Jäsenistö muodostuu lääkärijäsenistä, lakimiesjäsenistä ja työelämän olosuhteita tuntevista jäsenistä. Valtioneuvosto nimittää tuomarin vastuulla toimivat jäsenet viiden vuoden toimikaudeksi.

Henkilöstö ja hallinto

Päätoimisen puheenjohtajan lisäksi muutoksenhakulautakunnan toimistossa oli 29 toimihenkilöä: 13 esittelijää, 9 valmistelijaa sekä toimistopäällikkö ja 6 toimistohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, minkä lisäksi muutoksenhakulautakunnassa työskenteli yksi osa-aikainen etätyötä tekevä valmistelija sekä yksi sivutoiminen valmistelija.  Henkilöstöstä naisia on 27 ja miehiä 2. Keski-ikä on 50,2 vuotta.

Henkilöstöä  koskevia tietoja

 

2009

 

2010

 

– henkilöstö3030
– henkilötyövuodet27,428,3
– keski-ikä49,450,2
– alle / yli 45-vuotiaat8/228/22
– vakinaiset/määräaikaiset25/529/1
– kokoaikaiset / osa-aikaiset25/523/7
– sairauspoissaolot pv/htv10,512,5
– henkilöstön vaihtuvuus21
– koulutusvrk/htv2,92,4

 

Henkilöstön vaihtuvuus on pysynyt pienenä. Vuoden aikana on yksi valmistelija siirtynyt muualle. Uusina työntekijöinä aloittivat yksi valmistelija ja yksi toimistosihteeri. Vuoden alussa yksi esittelijä siirtyi eläkkeelle, yksi toimistosihteeri on ollut vuorotteluvapaalla ja yksi valmistelija on siirtynyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Sairauspoissaolojen määrään on vaikuttanut kaksi pitempää poissaoloa.

Vuoden aikana henkilöstö osallistui alan kursseihin. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus koulutti esittelijöitä tekstin selkeyden ja ymmärrettävyyden parantamisessa. Myös ruotsin kielen koulutus kuului koulutusohjelmaan. Edellisten vuosien tapaan on myös tuettu omalla ajalla tapahtuvaa kielten opiskelua. Samoin on tuettu omaehtoista liikunnan harrastamista.

Muutoksenhakulautakunnassa on hallintojaosto, joka käsittelee hallintoon, taloushallintoon sekä esittelijöiden nimityksiin liittyviä asioita. Hallintojaostoon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja yksi työnantaja-, yksi työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä ja yksi maatalousyrittäjien järjestöjä edustavien jäsenten keskuudestaan nimeämä jäsen. Toimintavuonna hallintojaosto kokoontui 3 kertaa.

Muutoksenhakulautakunnan täysistunto vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää hallintojaostolle vastuuvapauden. Täysistunto kokoontui kerran.

Valitusasioiden käsittely

Muutoksenhakulautakunta ratkaisee valitukset ja antaa niistä päätökset jakautuneena kolmeen jaostoon. Jaostoon kuuluu lainoppinut puheenjohtaja, lääkärijäsen, lakimiesjäsen ja kaksi työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä, joista toinen on työnantajajärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetty jäsen ja toinen työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetty jäsen sekä maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetty jäsen.

Asiat ratkaistaan pääsääntöisesti kirjallisen aineiston perusteella ja päätökset tehdään jaoston istunnossa esittelijän esityksestä. Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin voi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta  hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Muutoksenhakulautakunnan päätökset ovat asianosaisille maksuttomia.

Toimintavuoden aikana tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta käsitteli valitusasioita kolmessa jaostossa, jotka kokoontuivat kesä- ja joulutaukoja lukuun ottamatta viikoittain. Jaostoilla oli yhteensä 143 istuntoa.

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi määrätä muutoksenhakuasian ratkaistavaksi vahvennetussa jaostossa. Jaostoon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä asiaa aikaisemmin käsitelleen jaoston jäsenet. Toimintavuonna käsiteltiin vahvennetussa jaostossa yksi asia.

Jos muutoksenhakulautakunnassa ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, jaosto voi päättää tai muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja määrätä asian käsiteltäväksi muutoksenhakulautakunnan täysistunnossa. Vuonna 2010 muutoksenhakulautakunnassa ei valitusasioissa pidetty täysistuntoa.

Ratkaisutoiminta vuonna 2010

Vuonna 2010 muutoksenhakulautakunnalle saapui 5.134 asiaa. Määrä oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin saapui 5.229 asiaa. Muutoksenhakulautakunta antoi päätöksen 5.547 asiassa, mikä on 28 asiaa enemmän kuin vuonna 2009. Seuraavalle vuodelle siirtyi 2.336 ratkaisematonta asiaa, mikä on 378 asiaa vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa.

Saapuneiden ja ratkaistujen asioiden määrät vuosina 2001-2010 on esitetty liitteenä olevassa tilastossa (liite 3).

Suurimpana asiaryhmänä ovat jatkuvasti pysyneet valitukset, joissa on kysymys siitä, oikeuttaako vahinkotapahtuma korvaukseen (35 %). Seuraavina ovat päivärahaa (24 %) ja sairaanhoitoa  (16  %) koskevat asiat. Käsitellyistä valituksista noin  90 % :iin ratkaisuista  liittyivät  lääketieteelliset perusteet. Näistä asioista noin 75 % oli ortopedian alaan kuuluvia. Ratkaistujen asioiden jakaantuminen asiaryhmittäin on esitetty liitteenä olevassa ratkaisutilastossa.

Vakuutuslaitoksen lainvoimaisen päätöksen poistohakemuksia ratkaistiin 13 kappaletta, joissa 7 tapauksessa päätökset poistettiin. Poistohakemukset käsiteltiin nopeutetussa käsittelyjärjestyksessä. Urheilijoiden tapaturmavakuutusta koskevia valituksia ratkaistiin 2 kappaletta.  

Vakuutuslaitoksen päätös muuttui valittajan eduksi 10 %:ssa kaikista käsitellyistä tapauksista.  Kaikki vakuutuslaitoksille toimitetut valitukset eivät kuitenkaan tulleet muutoksenhakulautakunnan käsiteltäviksi, sillä vakuutuslaitokset oikaisevat itse päätöksiään niille toimitetuista valituksista valittajan vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2009 oikaisuprosentti oli 6,04. Myös osa muutoksen-hakulautakunnan palautusratkaisuista (2 % kaikista päätöksistä) perustui vakuutusyhtiöiden myönteiseen vastineeseen. I jaosto käsitteli 1.859 valitusta (asiaratkaisuista muuttui 12 %), II jaosto käsitteli 1.885 valitusta (asiaratkaisuista muuttui 11 %)  ja III jaosto käsitteli  1.767 valitusta (asiaratkaisuista muuttui 8 %).  III jaostolla on käsitelty selvästi muita jaostoja enemmän tapauksia, joissa ei ole lainkaan sattunut tapaturmaa, mikä selittää muita jaostoja alhaisemman muutosprosentin.

Lääketieteellisissä asioissa, joita ratkaistiin 4.924, muuttui asiaratkaistuista 10 %. Lainopillisissa ratkaistuissa, joita oli 623, vastaava muutosprosentti oli 16.

Vuonna 2010 asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6 kuukautta 18 päivää laskettuna valituksen saapumisesta päätöksen postittamiseen. Käsittelyaika pieneni edellisestä vuodesta 11 päivällä.  Alle 6 kuukaudessa käsiteltiin 29 % valituksista ( 18 % vuonna 2009). Suurin osa valituksista, 70 % käsiteltiin 6-8 kuukaudessa ja  yli vuoden käsittelyaika oli 2 %:ssa valituksia.

Käsittelyaikojen kehitys vuosina 2001 – 2010 on esitetty liitteenä olevassa tilastossa (liite 3).

Toiminnan kehittäminen

Säännöllisissä esittelijöiden ja valmistelijoiden palavereissa käsiteltiin muun muassa lainsäädännön muutoksia.   Lisäksi niissä jatkettiin vakuutusoikeuden ja korkeimman oikeuden päätösten seurantaa ja päätöksiä analysoitiin erityisesti ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden kannalta. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökset olivat varsin hyvin linjassa vakuutusoikeuden ratkaisujen kanssa ja ylipäätään muutokset olivat varsin pieniä. Osa vakuutusoikeuden muuttamista ratkaisuista perustui myös uuteen selvitykseen. Vuonna 2010 vakuutusoikeudessa ratkaistiin 797 tapaturmavakuutuslain mukaista asiaa, joissa muutosprosentti oli  6,9  (7,3  vuonna 2009). Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisia asioita ratkaistiin 78 ja niissä muutosprosentti oli 5,1 (14,1 vuonna 2009).

Tiedottaminen

Muutoksenhakulautakunnan kotisivuilla www.tapaturmalautakunta.fi kerrotaan muutoksenhakulautakunnan toiminnasta, annetaan ohjeita muutoksenhakijoille ja tietoa tapaturmavakuutuksesta. Sivuilla on myös muutoksenhakulautakunnan oikeustapausrekisteri, johon on viety muutoksenhakulautakunnan ratkaisuja vuodesta 1996 lähtien (päätökset sähköisessä muodossa).  Muutoksenhakulautakunnassa ratkaistuja asioita selostettiin myös Tapaturmavakuutus-lehdessä.

Kustannukset

Muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan lakisääteistä tapaturmavakuutusmaksutoimintaa harjoittavilta vakuutuslaitoksilta perittävillä oikeushallintomaksuilla. Oikeushallintomaksun suuruuden vahvistaa Finanssivalvonta.

Toteutuneet kokonaiskustannukset, joista suurin osa  (lähes 80 %) muodostuu henkilöstökuluista, olivat 2.660.840 euroa. Kokonaiskustannukset nousivat 6 %.

Kustannukset ratkaistua asiaa kohden nousivat edellisvuodesta 5 % ollen 480 euroa (457 euroa vuonna 2009). Henkilötyövuotta kohden laskettuna ratkaistuja asioita oli 196 (201 vuonna 2009).

 

Helsingissä maaliskuun  23 päivänä 2011

Muutoksenhakulautakunnan hallintojaosto

Hannu Hakkola       Timo Havu                     Pauli Ståhlberg

Maire Lumiaho        Sinikka Näätsaari          Markus Äimälä      

Sivu päivitetty viimeksi 1.2.2017 14.54