Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Vuosityöansion määrittely lyhytaikaisessa työsuhteessa

Antopäivä 11.11.2021

 

Kysymys oli siitä, korotetaanko vuosityöansiota laskettaessa lyhyen työsuh­teen ansiot vuositasolle.

 

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi A:n vuosityöansioksi 19.500,10 euroa.

A:lle on sattunut tapaturma 28.9.2020. A:n työsuhde B Oy:hyn on tapaturman sattuessa kestänyt alle vuoden (8.9.2020-28.9.2020). A:n bruttopalkka ilman lomarahaa ja luontoisetuja ajalta 8.9.2020-27.9.2020 on ollut 2.792,70 euroa. Lomarahan määrä ajalta 8.9.2020-27.9.2020 on ol­lut 479,71 eu­roa. Kyseessä on ollut määräaikainen sopimus, jonka kesto on työnantajalta saadun selvityksen mu­kaan ollut 8.9.2020-2.10.2020. Tapaturman sattuessa A:n työsuhde oli kestänyt noin kolme viikkoa.

Muutoksenhakulautakunta katsoi määräaikaisen työsuhteen kesto ja työskentelyn pituus ennen ta­paturman sattumista huomioon ottaen, että kyse ei ole pysyvästä muutoksesta siten kuin työ­tapa­turma- ja ammattitautilain 72 §:ssä tarkoitetaan.

Vakuutuslaitos ei ole korottanut määräaikaisen työsuhteen ansioita vuositasolle, vaan ansiot on määritelty sen perusteella, mitä A olisi ansainnut työssä sovitulta määräajalta 8.9.2020-2.10.2020. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n ansiotasoa vuositasolla vahinkotapahtu­man sattuessa ei voida määrittää sen perusteella, mitä A olisi ansainnut määräajalta 8.9.2020-2.10.2020, vaan A:n an­siot määritetään työtapaturma- ja ammattitautilain 71 §:n nojalla siten, että vahinkotapahtumaa edeltävät ansiot nostetaan vuositasolle työtapaturma- ja ammattitauti­lain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksessa määritel­lyllä tavalla.

Koska A:n työsuhde on kestänyt tapaturman sattuessa 28.9.2020 alle vuoden, korotetaan ansiot vuo­sitasolle. A:n tulot vuositasolle korotettuna vuonna 2020 ovat olleet 48.983,59 euroa.

Vertailuvuosien (2017–2019) keskiarvo on 9.672,27 euroa. A:n vuositasolle korotettujen tulojen 2020 määrä 48.983,59 euroa poikkeaa vertailuvuosien keskiarvosta vähintään 20 %. Näin ollen vuosi­työansio lasketaan vuoden 2020 vuositasolle korotettujen ansioiden ja vertailuajan keskiar­vosta. A:n vuosityöansio on näin ollen 19.500,10 euroa.

Äänestysratkaisu 9–1. Eriävän mielipiteen mukaan valitus olisi tullut hylätä. Työtapaturma- ja ammat­titautilain 71 § 1 momentin mukaan vuosityöansiona pidetään vahingoittuneen työansi­oita vuosita­solla vahinkotapahtuman sattuessa. Työansiot lasketaan vahingoittuneen vahinkota­pahtuman aikai­sista työsuhteista vahinkotapahtumaa edeltävän vuoden ajalta saatujen työansi­oiden perusteella. Eriävän mielipiteen mukaan lainkohdan tarkoittama työansio vuositasolla ei tarkoita lyhyellä ajalla ansaitun työansion korottamista suoraan sille tasolle kuin työtä olisi tehty koko vuosi, jos kyseessä on vahinkotapahtuman sattuessa voimassa ollut lyhyt määräaikainen työsuhde – kuten tässä tapauk­sessa vajaan kuukauden mittainen työsuhde. Laskennallinen ko­rottaminen vuositasolle ei vastaa lainkohdan tarkoitusta pyrkiä todellisen vuositasolla saatavan työansion käyttämiseen vuosityöan­sion laskennassa.

Tamla 11.11.2021 – 2/2021. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.