Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Elektronisk inlämning av handlingar till besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Vid besvärsnämnden tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Med elektronisk kommunikation avses möjlighet att per e-post lämna in tilläggsutredning i ett anhängigt ärende eller kontakta besvärsnämnden i övrigt.

Krypterad e-postförbindelse

Den som söker ändring kan e-posta tilläggsutredning till nämnden via en krypterad e-postförbindelse. Krypterade meddelanden ska skickas till nämnden från adressen https://sr.edelkey.net/encrypt. När tjänsten anlitas första gången kräver den att användaren registrerar sig. Alla utredningar som är känsliga eller annars ska hemlighållas bör sändas via den krypterade förbindelsen. Sådana är t.ex. utredningar som innehåller uppgifter om någons hälsotillstånd och ekonomiska situation eller personbeteckningar.

Besvärsnämnden rekommenderar att innehållet i tilläggsutredning som lämnas in per e-post framgår av e-postmeddelandets textdel.

Lägg märke till att ett krypterat e-postmeddelandes rubrik inte är krypterad.

Kontaktuppgifter

Besvärsnämndens e-postadress är tl(at)tapaturmalautakunta.fi. Om avsändaren inte känner till handläggarens e-postadress ska den ovannämnda e-postadressen användas. I e-postadressen ska (at) ersättas med tecknet @. Avsändaren får per e-post ett meddelande om att e-brevet har kommit in till besvärsnämnden.

Personliga e-postadresser

Besvärsnämndens personliga e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)tapaturmalautakunta.fi. Utredning som nämnden har bett ändringssökanden lämna in per e-post ska skickas till den adress som uppges i begäran. Avsändaren får så snabbt som möjligt, inom två vardagar, en kvittering på att ett e-postmeddelande som har skickats till en personlig e-postadress har kommit fram. Avsändare som inte har fått en kvittering inom den tiden ombes skicka meddelandet på nytt till nämndens e-postadress tl(at)tapaturmalautakunta.fi. I e-postadressen ska (at) ersättas med tecknet @.

Ansvar för att e-brev anlänt, kvittering av mottagandet

Utredning som har sänts till e-postadressen tl(at)tapaturmalautakunta.fi registreras som inkommen, och till den som har sänt utredningen e-postas en kvittering på att utredningen har mottagits. Om avsändaren inte får någon kvittering av mottagandet i sin e-postlåda inom två vardagar, ska avsändaren skicka e-brevet på nytt eller kontakta besvärsnämnden t.ex. per telefon för att förvissa sig om att e-brevet har kommit in till nämnden. Inlämning av utredning per e-post sker alltid på avsändarens eget ansvar. Bara en mottagningskvittering som har avsänts från besvärsnämnden är ett tillförlitligt bevis på att e-brevet har kommit in till besvärsnämnden. Ett meddelande som ändringssökanden har fått via funktionen för mottagningskvittering i sitt eget e-postprogram garanterar däremot inte att meddelandet har kommit in till besvärsnämnden.

Godtagbara filformat för bifogade filer

Om utredning sänds i form av en bifogad fil ska filen ha sparats i något av följande format: doc, docx, html, pdf, rtf eller txt. Av datasäkerhetsskäl öppnar vi inga andra filformatVi öppnar inte heller sådana länkar till webbsidor som har sänts per e-post.

Om den som söker ändring vill hänvisa till en webbsida som utgör tilläggsutredning i hans eller hennes ärende, ska webbsidans innehåll helst sändas till besvärsnämnden i skriftlig form.

Länkar och tilläggsinformation:

11.7.2023