Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tilläggsutredning

Den som söker ändring kan till dess att besvärsärendet har avgjorts lämna in tilläggsutredning för att bifogas till ett besvärsärende som är anhängigt i nämnden. Det är önskvärt att tilläggsutredningen ges in så snart som möjligt efter anhängiggörandet för att dröjsmål vid behandlingen av ärendet ska undvikas. Det rekommenderas att tilläggsutredningen ges in till den försäkringsanstalt som har gett beslutet. Försäkringsanstalten översänder tilläggsutredningen till besvärsnämnden och ger vid behov ett tilläggsutlåtande med anledning av utredningen.

Besvärsnämnden kan också inhämta tilläggsutredning på eget initiativ. Tilläggsutredning kan inhämtas hos t.ex. parterna, producenter av hälsotjänster eller andra myndigheter.

Parterna hörs skriftligen angående sådan tilläggsutredning som besvärsnämnden har erhållit och som kan inverka på ärendets avgörande. Beroende på fallet har parterna vanligtvis 14–30 dagar på sig att ge ett utlåtande.

11.7.2023