Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Inlämnande av tilläggsutredning till besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Den som söker ändring kan lämna in tilläggsutredning till besvärsnämnden för olycksfallsärenden för att bifogas till ett besvärsärende som är anhängigt i nämnden. Tilläggsutredning kan lämnas in ända tills besvärsärendet har avgjorts. Det är önskvärt att tilläggsutredningen ges in till besvärsnämnden så snart som möjligt efter anhängiggörandet för att dröjsmål vid behandlingen av ärendet ska undvikas.
 
Besvärsnämnden kan också inhämta tilläggsutredning på eget initiativ. Tilläggsutredning kan inhämtas hos t.ex. parterna, producenter av hälsotjänster eller andra myndigheter.

Hörande av part och tilläggsutredningar

Parterna hörs skriftligen angående sådan tilläggsutredning som besvärsnämnden har erhållit och som kan inverka på ärendets avgörande. Beroende på fallet har parterna vanligtvis 14–30 dagar på sig att ge ett utlåtande.

Elektronisk kommunikation

Besvärsnämnden kan ta emot bifogade filer som har sparats i något av följande format: doc, docx, html, pdf, txt eller rtf.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden har e-postadressen tl(at)tapaturmalautakunta.fi eller fornamn.efternamn(at)tapaturmalautakunta.fi. I e-postadressen ska (at) ersättas med tecknet @.

Använd följande adress för att sända krypterade e-postmeddelanden till nämnden: https://sr.edelkey.net/encrypt

Se anvisningen om hur krypterad e-post öppnas

För närmare information gå till
Elektronisk inlämning av handlingar till besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Besvärshandlingarna

En part som medan besvären är anhängiga vill få för påseende de handlingar som hänför sig till besvärsärendet kan besöka nämndens byrå för att läsa dem. Besöket ska avtalas med nämnden senast 2 veckor i förväg. Parten ska ha med sig ett intyg som styrker personens identitet (pass, identitetskort eller körkort). Handlingarna kan också sändas för partens påseende till den tingsrätt som parten har den kortaste vägen till.

På basis av en skriftlig begäran kan handlingar som gäller en part kopieras för partens bruk. Avgiften för kopiorna är 50 cent/sida + postavgift. Om begäran om handlingar är arbetskrävande och särskilda åtgärder behövs för att uppfylla den, kan också en extra avgift övervägas för att kostnaderna för arbetet ska täckas.

Sidan har uppdaterats senast 29.3.2022