Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Förvaltningsdiariets dataskyddsbeskrivning

EU:s dataskyddsförordning: artiklarna 12, 13, 14 och 30
Datum för upprättande 25.5.2018
Uppdaterad 12.9.2022

Personuppgiftsansvarig

Kontaktperson, dataskyddsombud

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
FO-nummer: 0457895-0
adress: PB 10, 00581 Helsingfors
telefon: 09 228 5050
e-post: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Mari Valakari
adress: PB 10, 00581 Helsingfors
telefon: 09 228 5050
e-post: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Registrets namn

Förvaltningsdiarieregistret

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Ändamålet med behandlingen av uppgifter i förvaltningsdiarieregistret är att behandla förvaltningsärenden. Förvaltningsdiariet innehåller anhängiga och avgjorda ansökningsärenden.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på fullgörandet av en skyldighet som det föreskrivs om i lag (lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden 1316/2010).

Besvärsnämnden är ett besvärsorgan i första instans som behandlar besvärsärenden som hör till lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt den övriga lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Denna lagstadgade uppgift innebär att behandling av personuppgifter behövs också för den utövning av offentlig makt som ingår i nämndens uppdrag.

Kategorier av registrerade, kategorier av personuppgifter

Registrerade är de personer som har sänt ett ansökningsärende till nämnden för behandling.

I förvaltningsdiarieregistret ingåt följande kategorier av personuppgifter (partsoffentliga uppgifter):
• ärendenummer
• sökandens namn
• personbeteckning
• ett eventuellt ombuds eller en eventuell intressebevakares namn och kontaktuppgifter
• namnet på handläggaren vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden
• ett eventuellt ärendenummer för ett besvärsärende som anknyter till samma sökande

Uppgiftskällor

Till besvärsnämnden för olycksfallsärenden inkomna ansökningsärenden. Huvudsakligen fås uppgifterna i ansökningsärenden direkt ur uppgifter som den registrerade själv eller hans eller hennes ombud eller intressebevakare ger in.

Mottagare av personuppgifter eller mottagargrupper

Uppgifter lämnas ut till parter. Andra förutsätts ha en fullmakt som en part gett.

På begäran kan uppgifter lämnas ut till försäkringsdomstolen, som har rätt att få handlingar av nämnden med tanke på sin beslutsprocess.

Personuppgifter kan i lagstadgade fall lämnas ut till myndigheter, t.ex. till riksdagens justitieombudsman och dataombudsmannens byrå.

Överföring av personuppgifter

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skydd av registret

Alla som behandlar material vilket ingår i registret har tystnadsplikt.
Materialet i registret är skyddat genom tekniska och organisatoriska åtgärder, t.ex. på nedan nämnda sätt:
• behandlingsanvisningar
• skydd av utrustningen
• användaridentifiering samt tilldelning och kontroll av åtkomstbehörighet
• registrering av transaktionerna, dvs. logguppgifterna
• skydd av kanalerna för informationsöverföring
• passerkontroll

Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter som ingår i registret bevaras tills vidare.

Den registrerades rättigheter samt utövning av dem

Den registrerade kan utöva sina rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till nämnden.
Begäran sänds
• per e-post till adressen tl(at)tapaturmalautakunta.fi
eller
• per post till adressen Besvärsnämnden för olycksfallsärenden, PB 10, 00581 Helsingfors

Det rekommenderas att e-postmeddelandet sänds krypterat. En anvisning för sändning av krypterad e-post finns på nämndens webbplats (se Kontaktuppgifter). Begäranden besvaras inom en månad efter det att begäran har tagits emot.

Nämnden ska kunna identifiera den person som utövar sina rättigheter.
Därför ska följande identifikationsuppgifter anges i begäran:
• namn
• adress
• telefonnummer
• personbeteckning
• ärendenummer

1. Rätt till tillgång
Den registrerade har rätt att få veta vilka personuppgifter om honom eller henne som har registrerats i ett register. Han eller hon har rätt att be om en kopia av sina egna uppgifter.

2. Rätt till rättelse
Den registrerade har rätt att kräva att nämnden rättar felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne eller kompletterar ofullständiga personuppgifter.

3. Rätt till radering (”rätt att bli glömd”)
Rätten att bli glömd tillämpas inte, eftersom nämnden behandlar personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Besvärsnämnden är ett besvärsorgan i första instans som behandlar besvärsärenden som hör till lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt den övriga lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Besvärsnämnden för olycksfallsärendens verksamhet grundar sig på lag 1316/2010.

4. Rätt till dataportabilitet
Rätten att överföra uppgifter från ett system till ett annat tillämpas inte, eftersom behandlingen av personuppgifter inte grundar sig på samtycke eller på ett avtal.

5. Rätt till begränsning av behandlingen
Behandlingen begränsas på basis av en skriftlig anmälan som den registrerade gett in, om det inte finns någon sådan grund för att fortsätta behandlingen som väger tyngre än begränsningen. I begäran ska det anges på vilken grund begränsning av behandlingen begärs och, om möjligt, önskat slutdatum för begränsningen.

6. Rätt att göra invändning mot automatiserat beslutsfattande och mot profilering
Nämnden tillämpar inte automatiserat beslutsfattande och använder inte personuppgifter för vare sig profilering eller direktmarknadsföring.

7. Rätt att göra invändning mot behandlingen av uppgifter (”förbudsrätt”)
Rätten att invända mot behandlingen tillämpas inte, eftersom nämnden behandlar de registrerades personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse och utöva offentlig makt.

8. Rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne strider mot EU:s dataskyddsförordning.

Är tillhandahållandet av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal, är den registrerade skyldig att tillhandahålla personuppgifterna samt de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas

För att nämnden ska kunna utföra sitt i lag (1316/2010) föreskrivna uppdrag, dvs. avgöra förvaltningsärendet, ska den registrerade tillhandahålla de uppgifter som behövs.

11.7.2023