Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Verksamhetsberättelse för år 2010

Under verksamhetsåret fortsatte besvärsnämndens främsta ambition vara att minska de senaste årens anhopning av ärenden, och ansträngningarna var framgångsrika. Redan år 2009 hade nämnden avgjort fler ärenden än någonsin tidigare, och samma utveckling fortgick år 2010 då 5.547 besvärsärenden avgjordes. Sammanlagt 5.134 besvär, omkring 100 färre än det föregående året, lämnades in och vid årets utgång var de anhängiga ärendena nästan 400 färre än vid det föregående årsskiftet.

På initiativ av riksdagens biträdande företogs vid besvärsnämnden under hösten ett inspektionsbesök som gällde besvärsnämndens verksamhet, behandlingen av besvär i nämnden och uppfyllandet av kraven på god förvaltning i samband med den. Också justitieombudsmannens inspektionstema för år 2010, tillgodoseende av de språkliga rättigheterna och kraven på ett gott språkbruk, togs upp vid inspektionen. Ett slumpmässigt urval beslutskopior hade getts in till justitieombudsmannens kansli i förväg. Enligt inspektionsberättelsen hade besluten motiverats väl och språkbruket i dem var oklanderligt. Inspektionsbesöket föranledde inte heller i övrigt några åtgärder.

Under året gav besvärsnämnden två utlåtanden som hade begärts. Det ena av dem var ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om en proposition med förslag till lag om besvärsnämnden och till vissa lagar som har samband med den. Det andra var ett utlåtande till justitieministeriet om en mellanrapport som en arbetsgrupp hade avgett om utvecklingen av förvaltningsrättskipningen.

Vid årets utgång gavs en lag om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (1316/2010) och en lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring (1317/2010).

De bestämmelser om besvärsnämndens uppgifter och sammansättning, behandling av ärenden i besvärsnämnden och grunderna för finansiering av nämndens verksamhet som tidigare hade funnits i lagen om olycksfallsförsäkring flyttades till lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden. En nyhet består i att det i den nya lagen föreskrivs att besvärsnämndens ordförande, som innehar uppdraget som huvudsyssla, förordnas tills vidare. Också systemet med suppleanter för ordförandena reviderades på så sätt att en enda suppleant som är gemensam för ordföranden med uppdraget som huvudsyssla och vice ordförandena med uppdraget som bisyssla numera förordnas. Suppleanten kan vara ställföreträdare för dem alla. Efter att lagen hade antagits förordnade statsrådet medlemmarna i besvärsnämnden för åren 2011–2015 i enlighet med de nya bestämmelserna.

Den förstärkta sektionens sammansättning stärktes och förutsättningarna för beslutförhet sågs över. Dessutom möjliggör lagen att en endomarsammansättning tillämpas när de enklaste ärendena avgörs.

I besvärsnämnden har det redan tidigare varit möjligt att verkställa muntlig förhandling för att ett ärende ska kunna utredas, antingen med stöd av 37 § i förvaltningsprocesslagen eller på begäran av en part i enlighet med 38 § i samma lag, men det har inte gått att tillämpa lagens 39–50 §. Därför har det inte varit möjligt att t.ex. höra vittnen muntligt under ed. I den nya lagen har missförhållandet avhjälpts. Dessutom förenhetligades bestämmelserna om muntlig förhandling i de olika besvärsnämnderna inom området för social trygghet.

Medlemmar

Besvärsnämnden hade en ordförande med uppdraget som huvudsyssla, två vice ordförande med uppdraget som bisyssla och 15 ordinarie medlemmar samt 18 personliga suppleanter. Medlemmarna består av läkarmedlemmar, lagfarna medlemmar och medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet. Statsrådet förordnar medlemmarna, som verkar under domaransvar, för fem år i sänder. De medlemmar som förordnats för perioden 2006–2010 anges i bilaga 1.

Personal och administration

Förutom ordföranden med uppdraget som huvudsyssla hade besvärsnämndens byrå 29 anställda: 13 föredragande, 9 beredare samt byråchefen och 6 personer som hörde till kontorspersonalen. Utöver dem tjänstgjorde vid besvärsnämnden en deltidsanställd distansarbetande beredare och en beredare med uppdraget som bisyssla. Personalen består av 27 kvinnor och 2 män. Medelåldern är 50,2 år.

Uppgifter om personalen

 

2009

 

2010

 

– personal3030
– årsverken27,428,3
– medelålder49.450,2
– personal under/över 45 år8/228/22
– fast anställda/visstidsanställda25/529/1
– heltids/deltidsanställda25/523/7
– sjukfrånvaro, dagar/årsv.107512,5
– personalomsättning21
– utbildningsdagar/årsv.2,92,4

 

Personalomsättningen har fortsatt att vara liten. Under året har en beredare bytt anställning. En beredare och en byråsekreterare nyanställdes. I början av året gick en föredragande i pension. En byråsekreterare har varit alterneringsledig och en beredare har gått i delinvalidpension. Antalet sjukfrånvarodagar har påverkats av två längre frånvaroperioder.

Under året deltog personalen i kurser inom branschen. Forskningscentralen för de inhemska språken utbildade föredragandena i konsten att skriva klart och lättförståeligt. Undervisning i svenska ingick också i utbildningsprogrammet. I likhet med tidigare år har också språkstudier som försiggår på egen tid understötts. Likaså har idkandet av motion understötts.

Den personal som innehade uppdraget som huvudsyssla vid årets utgång anges i bilaga 2.

Vid besvärsnämnden finns en förvaltningssektion som behandlar ärenden som hänför sig till administrationen, ekonomiförvaltningen och utnämningen av föredragande. Förvaltningssektionen omfattar ordföranden, vice ordförandena och sammanlagt tre medlemmar som de medlemmar som representerar arbetsgivarorganisationerna, arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna respektive lantbruksföretagarorganisationerna utser bland sig. Förvaltningssektionen sammanträdde 3 gånger under verksamhetsåret.

Besvärsnämndens plenum fastställer bokslutet och beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Plenum sammanträdde en gång.

Behandlingen av besvärsärenden

Besvärsnämnden avgör besvär och ger beslut med anledning av dem indelad i tre sektioner. I varje sektion finns en lagfaren ordförande, en läkarmedlem, en lagfaren medlem och två medlemmar med kännedom om förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden. Av de sistnämnda har den ena utsetts på förslag av arbetsgivarorganisationerna och den andra på förslag av arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna. Dessutom har en medlem utsetts på förslag av lantbruksföretagarorganisationerna.

Ärendena avgörs i regel på basis av skriftligt material, och besluten fattas vid sektionens sammanträde utgående från en framställning som föredraganden har gjort. Med vissa undantag får ändring i besvärsnämndens beslut sökas hos försäkringsdomstolen. Besvärsnämndens beslut är avgiftsfria för parterna.

Under verksamhetsåret behandlade besvärsnämnden för olycksfallsärenden besvärsärenden i tre sektioner som sammanträdde varje vecka, utom under sommar- och juluppehållen. Sektionerna höll sammanlagt 143 sammanträden.

Besvärsnämndens ordförande eller vice ordförande kan förordna att ett besvärsärende ska avgöras i en förstärkt sektion. Till den förstärkta sektionen hör ordföranden, vice ordförandena och medlemmarna i den sektion som tidigare behandlat ärendet. Under verksamhetsåret behandlades ett ärende i förstärkta sektionen.

Om ett ärende som ska avgöras i besvärsnämnden är av principiell betydelse eller om en sektions avgörande skulle komma att avvika från tidigare praxis, kan sektionen besluta eller besvärsnämndens ordförande förordna att ärendet ska behandlas i besvärsnämndens plenum. År 2010 hölls inget plenum i besvärsnämnden.

Avgörandena år 2010

År 2010 inkom 5.134 ärenden till besvärsnämnden. Antalet var litet mindre än året förut, då 5.229 ärenden inkom. Besvärsnämnden avgjorde 5.547 ärenden, vilket är 28 fler än år 2009. Sammanlagt 2.336 oavgjorda ärenden överfördes till 2011. Det är 378 ärenden färre än vid utgången av år 2009.

Antalet ärenden som inkommit respektive avgjorts under åren 2001–2010 framgår av den bifogade statistiken (bilaga 3).

Den största gruppen av ärenden utgör alltjämt sådana besvär där det är fråga om huruvida ett skadefall berättigar till ersättning eller ej (35 %). Därnäst följer ärenden som gäller dagpenning (24 %) och sjukvård (16 %). Medicinska grunder hänförde sig till ca 90 % av avgörandena. Av dem handlade omkring 75 % om ortopediska frågor. Fördelningen av de avgjorda ärendena enligt grupp ingår i den bifogade statistiken över avgöranden.

Besvärsnämnden avgjorde 13 ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut som försäkringsanstalter fattat. Besluten undanröjdes i 7 av fallen. Ansökningarna om undanröjande behandlades i försnabbad ordning. Sammanlagt 2 besvär som gällde olycksfallsförsäkring för idrottsutövare avgjordes.  

Försäkringsanstaltens beslut ändrades till ändringssökandens fördel i 10 % av alla fall som behandlades. Alla besvär som inkommit till försäkringsanstalterna sändes dock inte vidare till besvärsnämnden, eftersom det förekommer att försäkringsanstalterna själva rättar sina beslut i enlighet med ändringssökandens yrkande. År 2009 skedde detta i fråga om 6,04 % av de besvär som lämnats in till försäkringsanstalterna. Också en del av de beslut om återförvisande som besvärsnämnden fattade (2 % av alla beslut) grundade sig på ett positivt bemötande från försäkringsbolagen. Sektion I behandlade 1 859 besvär (12 % av avgörandena i sak ändrades), sektion II behandlade 1 885 besvär (11 % av avgörandena i sak ändrades) och sektion III behandlade 1.767 besvär (8 % av avgörandena i sak ändrades). I sektion III behandlades avgjort fler fall där inget olycksfall inträffat än i de andra sektionerna; detta förklarar den lägre ändringsprocenten.

I fråga om de medicinska ärendena (4.924 avgöranden) ändrades 10 % av avgörandena i sak. För de juridiska avgörandenas del (623 stycken) var ändringsprocenten 16.

Den genomsnittliga behandlingstiden år 2010 var 6 månader och 18 dagar räknat från det att besvärsskriften inkom till det att beslutet postades. Behandlingstiden var 11 dagar kortare än år 2009. Sammanlagt 29 % av besvären behandlades på kortare tid än 6 månader (18 % år 2009). Största delen av besvären, 70 %, behandlades på 6–8 månader och för 2 % av besvären översteg behandlingstiden ett år.

Utvecklingen under åren 2001–2010 i fråga om behandlingstiderna anges i den bifogade statistiken (bilaga 3).

Utvecklande av verksamheten

Vid de regelbundet återkommande mötena mellan föredragandena och beredarna behandlades bl.a. lagstiftningsändringar. Dessutom fortgick vid dem uppföljning av försäkringsdomstolens och högsta domstolens beslut. Besluten analyserades särskilt med avseende på enhetligheten i beslutspraxis. De beslut som besvärsnämnden för olycksfallsärenden fattat var i hög grad förenliga med försäkringsdomstolens avgöranden, och över lag var ändringarna mycket små. En del av de avgöranden som försäkringsdomstolen hade ändrat grundade sig också på ny utredning. År 2010 avgjorde försäkringsdomstolen 797 ärenden enligt lagen om olycksfallsförsäkring och av dem ändrades 6,9 % (7,3 % år 2009). Den avgjorde 78 ärenden enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare och av dem ändrades 5,1 % (14,1 % år 2009).

Information

På besvärsnämndens webbplats www.tapaturmalautakunta.fi berättas det om besvärsnämndens verksamhet, ges anvisningar till dem som söker ändring och informeras om olycksfallsförsäkringen. På webbplatsen finns också besvärsnämndens rättsfallsregister på finska, där vissa avgöranden som besvärsnämnden har träffat fr.o.m. 1996 har förts in (besluten i elektronisk form). Ärenden som avgjorts i besvärsnämnden refererades också i tidskriften Tapaturmavakuutus.

Kostnader

Besvärsnämndens verksamhet finansieras genom justitieförvaltningsavgifter som tas ut hos de försäkringsanstalter som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkringsverksamhet. Justitieförvaltningsavgiftens storlek fastställs av Finansinspektionen.

De faktiska totalkostnaderna, av vilka största delen (nästan 80 %) består av personalkostnader, uppgick till 2 660 840 euro. Totalkostnaderna steg med 6 %.

Kostnaderna per avgjort ärende steg med 5 % till 480 euro (457 euro år 2009). Sammanlagt avgjordes 196 ärenden per årsverke räknat (201 år 2009).

 

Helsingfors den 23 mars 2011

Besvärsnämndens förvaltningssektion

Hannu Hakkola              Timo Havu                    Pauli Ståhlberg

Maire Lumiaho              Sinikka Näätsaari          Markus Äimälä       

Sidan har uppdaterats senast 18-07-2011 10:46